Religion 

Det er vår erfaring at mange minoritetskvinner- og jenter møter fordommer knyttet til deres religion og religionsutøvelse i møte med offentlig hjelpeapparat, i arbeidsmarkedet og storsamfunnet for øvrig. Mange opplever også å bli redusert til en stereotyp religiøs identitet – når religions-forståelser er mangfoldige og utgjør bare en av mange identiteter enkeltmennesket innehar.

MiRA-Senteret er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon som arbeider for minoritetskvinners- og jenters fulle realisering av menneskerettighetene og likeverdige muligheter i det norske, flerkulturelle samfunnet. Vi mener at likestilling skal gjelde alle uansett religiøs tilhørighet og at det skal være valgfrihet i forhold til blant annet klesdrakt.

MiRA-Senteret er en kunnskapsbank i ulike minoritetsspørsmål, og tilbyr kursing, foredrag og konsulenttjenester ut fra våre kompetanseområder. Dersom du ønsker å høre mer om disse tilbudene, eller ønsker bestille slike tjenester, kan du ta kontakt for MiRA-Consult her.