Image

Women in Islam – The Western Experience
Anne Sofie Roald, Routledge, London & New York 2001

Kvinner i islam – En ny bok med ny vinkling

Det finnes i dag svært mye litteratur om situasjonen til muslimske kvinner rundt om i verden. Det er allikevel vanskelig å finne bøker om livene til flere tusen muslimske kvinner som bor i vestlige land. Vi gleder oss derfor over utgivelsen til Anne Sofie Roald: Women in Islam – The Western Experience.

Boka er skrevet fra Anne Sofie Roalds eget ståstedet som praktiserende muslimsk kvinne fra et nordisk land. Kvinner i islam presenteres som et forskningsarbeid og henter flere referanser fra tekster i Koranen, den hellige boka for muslimer. Vi finner nye tolkningsmuligheter om likestilling av kvinner i en religiøs sammenheng som passer for vår tid. Boka tar opp mange viktige temaer, som kjønnsrelasjoner mellom menn og kvinner, kvinnelig kjønnslemlestelse, muslimske kleskoder for kvinner, skilsmisse og omsorg for barn. Roald prøver også å problematisere identitetsbegrepet i forhold til religion og drøfter hvordan mennesker former sin identitet mellom andre kulturer og religioner.

Anne Sofie Roald presenterer blant annet to interessante studier i boka: En fra Pakistan hvor flertallet av befolkningen er muslimer og islam er statsreligion, og den andre fra Malaysia hvor muslimer er i minoritetsposisjon. I følge Roald blir den muslimske identiteten i Malaysia formet av at islam er en av de mindre religionene, i motsetning til kristendom eller hinduisme. Bruken av de synlige religiøse symboler blir derfor viktige uttrykk for å forme og synliggjøre identitet og livsstil til mange muslimer. Å bruke hodeplagg og andre antrekk som kan assosieres med religion, blir et svært viktig markeringsuttrykk. I Pakistan derimot, hvor majoriteten av befolkningen er muslimer, brukes den islamske identiteten og symboler kun i begrenset grad for å definere folks hverdagsliv. Den religiøse utdannelsen, for eksempel, har heller ikke samme betydning i Pakistan som i Malaysia, og folk flest i Pakistan foretrekker sekulær utdanning fremfor religiøs. Med andre ord kan vi si at der muslimer er i flertall, og islam er den dominerende religion, har ikke religionen like stor betydning i oppbyggingen av en muslimsk identitet fordi islam som religion er en del av livet som noe naturlig, uten at menneskene søker etter spesielle måter å uttrykke den på.

Roald gir et eksempel fra en samtale med en religiøs lærer i Pakistan for å illustre sin påstand: «Jeg forsøker å ha et islamsk preg på læringen i skolen. Men – jeg kan ikke si dette for høyt. Pakistanere er ikke avvisende til islamsk læring, siden islam er deres elskede religion, men når det gjelder formell utdanning (i skoler eller universiteter) ser det ut som om de stoler mer på vanlige skoler (som ofte er sekulære) enn på de religiøse. Dette er sannsynligvis et resultat av den britiske kolonialismen, som mente at alt britisk var overlegent. Hvis jeg fortalte foreldrene at jeg ønsket å fokusere på islamsk undervisning, ville de ta barna ut av skolen.»

I følge forfatteren er identitet et uttrykk for egenart eller opposisjon, og noe som blir formet i kontrast til andre religioner eller kulturer. Boka ser også på hvordan forskjellige samfunn definerer seg selv i forhold til majoritets- og minoritetsrelasjoner. I samhandlinger samfunnene i mellom defineres identitetene i hovedsak gjennom stereotypier, mener forfatteren.

Identiteten kan også endres avhengig av forholdene rundt en person. Roald gir som eksempel det faktum at en muslimsk kvinne når hun er hjemme kan definere seg selv som mor, datter eller søster. Men når hun er utendørs, kan hun som innvandrer fra et muslimsk land understreke sin identitet som en muslimsk kvinne.

Boka Women in Islam – The Western Experience er et viktig faglig innspill i forståelsen av kvinners posisjon i samtidens islam. 

Anmeldt av Fakhra Salimi, MiRA-Magasinet 2/2002