Årsrapport 2006

The following is an excerpt.

2006 har på mange måter vært et svært spennende år for MiRA-Senteret. Vi har som grasrotsorganisasjon med et vidt kontaktnett, vidstrakt og allsidig tilbud til våre brukere, samt bred faglig og politisk kompetanse lykkes i å nå ut til både minoritetskvinner- og unge jenter og til lokale og nasjonale myndigheter, institusjoner, organisasjoner og den øvrige befolkningen.

Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid samt ulike tiltak har vært viktig kilde til erfarings- og kunnskaps oppbygning. Vårt mål har vært å systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

Les mer

Årsrapport 2005

The following is an excerpt.

I 2005 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt en økende pågang både pr. telefon, e-post og brev, samt ved personlig oppmøte. Vi har mottatt i overkant av 7200 henvendelser, som utgjør ca 4 % økning fra året før. En årsak til det økende antall henvendelser er at vi har hatt økning i våre aktiviteter støttet av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I prosjektet Selvutvikling og hverdagsmestring har mange hjemmeværende kvinner, arbeidsledige kvinner og mange som på andre måter faller utenfor det norske samfunnet oppsøkt MiRA-Senteret. Vårt arbeid rettet mot psykisk helse blant minoritetskvinner og unge jenter er også en viktig årsaksforklaring på den betydelige økningen i antall henvendelser, samt styrket innsats i arbeidet med minoritetsjenter.

Les mer

Årsrapport 2004

The following is an excerpt.

I 2004 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt en økende pågang både pr. telefon, e-post og brev. Vi har mottatt totalt 6994 henvendelser i 2004. En årsak til det økende antall henvendelser er at vi har hatt økning i våre aktiviteter støttet av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I prosjektet Selvutvikling og hverdagsmestring har mange hjemmeværende kvinner, arbeidsledige kvinner og mange som på andre måter faller utenfor det norske samfunnet oppsøkt MiRA-Senteret.

Les mer

Årsrapport 2003

The following is an excerpt.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende frivillig organisasjon som har mangeårig erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for minoritetskvinner og unge jenter i Norge. Vi satt denne gruppens situasjon på dagsorden lenge før mediene for alvor fattet interesse. Samtidig har vi alltid vært i en frontposisjon i arbeidet med å fremme reell integrering av denne gruppen i det norske samfunnet.

Les mer

MiRA-Senterets veiledere på førstehjelpskurs

The following is an excerpt.

Den 10. mai ble det for andre gang denne våren holdt førstehjelpskurs for en gruppe av våre deltakere i tilbudet «Mødre som veiledere». I kombinasjon med svømmeopplæring gir førstehjelpskurset våre veiledere bred og viktig kompetanse på mange viktige arenaer i sine liv.

Les mer

Er det ok å være fattig?

The following is an excerpt.

Nytt lovendringsforslag vil gjøre det vanskeligere å være innvandrer og sosialhjelpsmottaker. I vår høringsuttalelse denne måneden presiserer vi at norsk utlendingslov heller bør forankres i internasjonale

Les mer

MiRA-Senteret starter valgopplæring

The following is an excerpt.

Valgopplæring på MiRA-Senteret har blitt en viktig del av vårt politiske bevisstgjøringsarbeid rettet mot minoritetskvinner. Vi er allerede godt i gang med årets valgstrategikampanje: «Din stemme- Din makt!»,

Les mer