Årsrapport 2010

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret har i 2010 bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner, myndigheter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritetskvinners egne erfaringer og perspektiver og synliggjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.

Les mer

Årsrapport 2009

The following is an excerpt.

2009 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret, vi har både feiret 20-årsjubileum og MiRA-Magasinets avsluttende 15-årsløp. Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

MiRA-Senteret har i 2009 bidratt med kompetanseheving i minoritetskvinnespørsmål til privatpersoner, myndigheter og til ulike instanser og organisasjoner. Gjennom krisehjelp og rådgivning, foredragsvirksomhet, politisk arbeid, selvorganisering og nettverksarbeid har vi lykkes i å formidle minoritetskvinners egne erfaringer og perspektiver og synliggjort ulike faktorer som hindrer minoritetskvinners reelle likestilling og inkludering på alle samfunnsplan.

Les mer

Årsrapport 2008

The following is an excerpt.

2008 har vært et svært spennende år for MiRA-Senteret. Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

Les mer

Årsrapport 2007

The following is an excerpt.

MiRA-Senterets sosialiserende og empowermentsrettede aktiviteter har vært vellykkede midler til å redusere det sosiale presset mange minoritetskvinner- og jenter føler de lever under. Gjennom kursing og aktiv deltakelse har vi kunne være behjelpelig med oppbygging av sosiale nettverk for brukergruppene, og til å kunne gi deltakerne en følelse av mestring i hverdagen.

Les mer

Årsrapport 2006

The following is an excerpt.

2006 har på mange måter vært et svært spennende år for MiRA-Senteret. Vi har som grasrotsorganisasjon med et vidt kontaktnett, vidstrakt og allsidig tilbud til våre brukere, samt bred faglig og politisk kompetanse lykkes i å nå ut til både minoritetskvinner- og unge jenter og til lokale og nasjonale myndigheter, institusjoner, organisasjoner og den øvrige befolkningen.

Alle planlagte og gjennomførte aktiviteter, nettverksarbeid samt ulike tiltak har vært viktig kilde til erfarings- og kunnskaps oppbygning. Vårt mål har vært å systematisk og gjennom ulike kanaler å formidle våre erfaringer og kunnskap, med den visjon å bedre levekårene for minoritetskvinner- og unge jenter.

Les mer

Årsrapport 2005

The following is an excerpt.

I 2005 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt en økende pågang både pr. telefon, e-post og brev, samt ved personlig oppmøte. Vi har mottatt i overkant av 7200 henvendelser, som utgjør ca 4 % økning fra året før. En årsak til det økende antall henvendelser er at vi har hatt økning i våre aktiviteter støttet av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I prosjektet Selvutvikling og hverdagsmestring har mange hjemmeværende kvinner, arbeidsledige kvinner og mange som på andre måter faller utenfor det norske samfunnet oppsøkt MiRA-Senteret. Vårt arbeid rettet mot psykisk helse blant minoritetskvinner og unge jenter er også en viktig årsaksforklaring på den betydelige økningen i antall henvendelser, samt styrket innsats i arbeidet med minoritetsjenter.

Les mer

Årsrapport 2004

The following is an excerpt.

I 2004 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt en økende pågang både pr. telefon, e-post og brev. Vi har mottatt totalt 6994 henvendelser i 2004. En årsak til det økende antall henvendelser er at vi har hatt økning i våre aktiviteter støttet av stiftelsen Helse og Rehabilitering. I prosjektet Selvutvikling og hverdagsmestring har mange hjemmeværende kvinner, arbeidsledige kvinner og mange som på andre måter faller utenfor det norske samfunnet oppsøkt MiRA-Senteret.

Les mer

Årsrapport 2003

The following is an excerpt.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende frivillig organisasjon som har mangeårig erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for minoritetskvinner og unge jenter i Norge. Vi satt denne gruppens situasjon på dagsorden lenge før mediene for alvor fattet interesse. Samtidig har vi alltid vært i en frontposisjon i arbeidet med å fremme reell integrering av denne gruppen i det norske samfunnet.

Les mer

Årsrapport 2002

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret var kjent med innvandrerkvinners og -jenters situasjon lenge før den ble ”oppdaget” av mediene og det norske samfunnet. Vi har bidratt med vår kompetanse for at minoritetskvinner og – jenter skal kjenne sine rettigheter og for å gi informasjon til det norske samfunnet, særlig til dem som på en eller annen måte er i daglig kontakt med minoritetskvinner. Vårt mål er et gjensidig samarbeid mellom majoritetssamfunnet og innvandrermiljøene for å løse problemene som oppstår.

Les mer

Årsrapport 2001

The following is an excerpt.

Henvendelser
Også i 2001 har MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner hatt stor pågang både pr. telefon, e-post og brev. Vi blir spurt om råd og veiledning, bakgrunnsinformasjon, foredrag,

Les mer