MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

MiRA-Senterets høringsuttalelse – forslag til endringer i integreringsloven, integreringsforskriften og midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven ved covid-19

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret gir her våre høringsinnspill i forbindelse med forslag til endringer i integreringsloven, integreringsforskriften og midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven ved covid-19.

MiRA-Senteret er i all hovedsak positive til endringene som foreslås og er særskilt positive til at det foreslås å endre fristene i integreringsloven slik at oppstart og gjennomføring av opplæring harmoniseres. Senteret anser det også som positivt at det presiseres angående hvem som er ansvarlig for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i de tilfeller en deltaker kombinerer grunnskole- og videregående opplæring. Senteret er samtidig kritiske til nivåkrav for permanent opphold og at det foreslås å utvide muligheten for å innhente personvernopplysninger, slik at også «private aktører» skal kunne innhente slik informasjon.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – utvisning av flyktninger på grunn av ilagt straff

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i utlendingsloven. Departementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsloven som innebærer at utlendingsmyndighetene kan treffe vedtak om utvisning av en flyktning som er ilagt straff for et forhold som etter norsk lov kan føre til fengselsstraff i to år eller mer. Dette uten at det først treffes vedtak om opphør av flyktningstatus.

MiRA-Senteret kommenterer i vår høringsuttalelse de prinsipielle sidene ved Departementets forslag.
Senteret er svært kritiske til at stadig flere lovbrudd fører til utvisning og ser med bekymring på en utvikling der utvisning og straff kobles stadig tettere sammen, da dette fører til at flere viktige rettsprinsipper brytes. Prinsippet om at man ikke skal idømmes dobbel straff for samme forbrytelse og at det skal være likhet for loven, er to av de grunnleggende rettsprinsippene som trues av at straff og utvisning kobles sammen. Senteret påpeker også at Departementet har en svært tvilsom vurdering når det gjelder flyktningkonvensjonens bestemmelser når det gjelder begreper som «fare for det lands sikkerhet» og «særlig alvorlig forbrytelse».

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse om forslag til nye forskrifter i ny barnelov

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret takker Barne- og familiedepartementet for muligheten til å komme med høringsuttalelse i forbindelse med de fire høringsnotatene Forskrift om barns medvirkning i barnevernet, forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda, forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner, og forskrift om sentre for foreldre og barn. MiRA-Senteret ønsker i det følgende å gi noen overordnede innspill på de to første forskriftene; om barns medvirkning i barnevernet og samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda. Senteret viser imidlertid til tidligere innsendte høringer i forbindelse med ny barnevernlov , samt høringer om oppfølgingsforskriften og tilsynsforskriften.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- forslag til ny lov om informasjonstilgang m.m. for Ekstremismekommisjonen

The following is an excerpt.

MiRA Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn ser med stor viktighet på arbeidet som ekstremismekommisjonen skal foreta og støtter med dette lovutkastet som er sendt på høring. Forslaget inneholder regler om informasjonstilgang, taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for kommisjonen og forbud mot at opplysninger kommisjonen mottar kan brukes som bevis i senere rettssaker. Det foreslås ikke at det etter loven skal gjelde noen opplysningsplikt overfor kommisjonen.

Senteret er enig i at det er helt sentralt at Ekstremismekommisjonen gis et best mulig grunnlag for å undersøke og belyse hvordan radikalising og ekstremisme oppstår og å gi anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse om forslag til ny forskrift om oppfølging av barn på institusjon og forslag om ny tilsynsforskrift

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret ga i juli 2022 våre innspill til Barne- og familiedepartementet i forbindelse med de to høringsnotatene Forskrift om tilsyn med tjenester og tiltak til barn og unge i barnevernsinstitusjon (tilsynsforskriften) og Forskrift om oppfølging av barn på institusjon (oppfølgingsforskriften).

MiRA-Senteret stiller seg positiv til arbeidet med å styrke og tydeliggjøre henholdsvis barnevernets plikt til å følge opp barn på barnevernsinstitusjoner, og statsforvalterens ansvar for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjonene. Det å forskriftsfeste tydelige retningslinjer for dette arbeidet er viktig for å ivareta rettsikkerheten til barn på institusjoner og for å sikre at disse barna får god oppfølging og omsorg. MiRA-Senteret mener imidlertid det er avgjørende at alle mindreårige i Norge som bor på institusjon uten egne foreldre omfattes av den tette oppfølgingen som foreskrives i forskriftene. Da alle barn i Norge er omfattet av barnevernsloven, uavhengig av hvilken oppholdsstatus barna har, mener MiRA-Senteret at forskriftenes virkeområde bør utvides til å omfatte barn på asylmottak.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- ratifikasjon av ILO-konvensjon nr.190- om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering

The following is an excerpt.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår i høringsnotatet at ILO-konvensjon nr. 190 – om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet ratifiseres.

MiRA-Senteret er i vårt høringssvar positive til en ratifisering av ILO-konvensjonen i Norge og mener en slik ratifisering vil bidra til en ytterligere beskyttelse av mennesker utsatt for vold og trakassering i arbeidslivet i Norge. Senteret er i all hovedsak enige i departementets vurderinger knyttet til Norges nåværende oppfylling av konvensjonens krav, men ønsker i det følgende å gi noen konkrete innspill på problemstillinger vi møter i vårt arbeid med og for minoritetskvinner som vi mener det bør rettes særskilt fokus mot i det videre arbeidet med å oppfylle kravene i ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet i Norge.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- Forslag til ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon

The following is an excerpt.

I juni 2021 vedtok Stortinget at Barnesakkyndig kommisjons mandat skal utvides til også å omfatte sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, jf. lov 11. juni 2021 nr. 60 om endringer i barnelova (Barnesakkyndig kommisjon i foreldretvistsaker). Som følge av dette, er det behov for endringer i forskriften om Barnesakkyndig kommisjon. Endringene er såpass omfattende, at departementet foreslår en ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon til erstatning for gjeldende forskrift av 24. september 2009 nr. 1210. Ny forskrift om Barnesakkyndig kommisjon hjemles derfor både i barnevernloven og i barneloven.

MiRA-Senteret er i all hovedsak positive til den nye forskriften om Barnesakkyndig kommisjon som foreslås av departementet. Senteret påpeker i høringsuttalelsen vår imidlertid viktige innvendinger i forhold til noen punkter.

Les mer

Høringsuttalelse- midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet sender, på vegne av en rekke ulike departement forslag til omfattende, midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

MiRA-Senteret mener at lovverket i Norge er diskriminerende i utgangspunktet og på mange punkter allerede i strid med FN’s menneskerettigheter.

Senteret mener at Norge må ha et lovverk som ivaretar alle flyktningers rettssikkerhet og ikke særbehandler enkelte grupper, uansett hvor de kommer fra. MiRA-Senteret foreslår derfor at Regjeringen, når vi først er i denne situasjonen sikrer at endringene som her foreslås for fordrevne fra Ukraina også skal bli gjeldende for andre grupper.

Les mer

Høringsuttalelse- adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet kommer i høringsnotatet med forslag til flere endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Departementet foreslår blant annet en endring i utlendingsloven, slik at nemndmøter på permanent basis kan avholdes digitalt («fjernmøter») i Utlendingsnemnda (UNE). I tillegg foreslås det en ny bestemmelse i utlendingsforskriften om adgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE, forklaringer som avgis i nemndsmøter eller under saksforberedende samtaler. Dette med hovedargumentasjon om å sikre viktige bevis i saker.

MiRA-Senteret er kritiske til deler av forslagene som departementet kommer med og mener ikke departementet har gjort gode nok bakgrunnsvurderinger, spesielt når det gjelder hensiktsmessighet og rettssikkerhet for den enkelte klager. Dette særskilt når det gjelder adgang til å avholde nemndmøter som fjernmøter i UNE. Vi er også bekymret for forslaget om å gi UNE tilgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer.

Les mer

Høringsuttalelse- Ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljø som arbeider med integrering og rasisme

The following is an excerpt.

Kunnskapsdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om en ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme.

Siden forslaget ble sendt ut på høring 9.november har det blitt gjennomført høringsrunde i kommunal- og forvaltningskomiteen og i forbindelse med behandlingen av finansinnstillingen 2.desember vedtok Stortinget forslag nr. 278 pkt. 28 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti reversering av den planlagte endringen. Reverseringen ble vedtatt i Stortinget 16.desember og ordningen består slik som en øremerket ordning.

MiRA-Senteret ga allikevel våre innspill til høringen. Dette for å klargjøre våre synspunkt i forhold til viktigheten av at ordningen består som øremerket, også i fremtiden.

Les mer