MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

Høringsuttalelse- midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet sender, på vegne av en rekke ulike departement forslag til omfattende, midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse.

MiRA-Senteret mener at lovverket i Norge er diskriminerende i utgangspunktet og på mange punkter allerede i strid med FN’s menneskerettigheter.

Senteret mener at Norge må ha et lovverk som ivaretar alle flyktningers rettssikkerhet og ikke særbehandler enkelte grupper, uansett hvor de kommer fra. MiRA-Senteret foreslår derfor at Regjeringen, når vi først er i denne situasjonen sikrer at endringene som her foreslås for fordrevne fra Ukraina også skal bli gjeldende for andre grupper.

Les mer

Høringsuttalelse- adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet kommer i høringsnotatet med forslag til flere endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Departementet foreslår blant annet en endring i utlendingsloven, slik at nemndmøter på permanent basis kan avholdes digitalt («fjernmøter») i Utlendingsnemnda (UNE). I tillegg foreslås det en ny bestemmelse i utlendingsforskriften om adgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE, forklaringer som avgis i nemndsmøter eller under saksforberedende samtaler. Dette med hovedargumentasjon om å sikre viktige bevis i saker.

MiRA-Senteret er kritiske til deler av forslagene som departementet kommer med og mener ikke departementet har gjort gode nok bakgrunnsvurderinger, spesielt når det gjelder hensiktsmessighet og rettssikkerhet for den enkelte klager. Dette særskilt når det gjelder adgang til å avholde nemndmøter som fjernmøter i UNE. Vi er også bekymret for forslaget om å gi UNE tilgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer.

Les mer

Høringsuttalelse- Ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljø som arbeider med integrering og rasisme

The following is an excerpt.

Kunnskapsdepartementet fremmer i dette høringsnotatet forslag om en ny forskrift om tilskudd til nasjonale ressursmiljøer som arbeider med integrering eller antirasisme.

Siden forslaget ble sendt ut på høring 9.november har det blitt gjennomført høringsrunde i kommunal- og forvaltningskomiteen og i forbindelse med behandlingen av finansinnstillingen 2.desember vedtok Stortinget forslag nr. 278 pkt. 28 fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti reversering av den planlagte endringen. Reverseringen ble vedtatt i Stortinget 16.desember og ordningen består slik som en øremerket ordning.

MiRA-Senteret ga allikevel våre innspill til høringen. Dette for å klargjøre våre synspunkt i forhold til viktigheten av at ordningen består som øremerket, også i fremtiden.

Les mer

Høringsuttalelse- forslag om elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet å innføre en ordning med elektronisk kontroll (såkalt omvendt voldsalarm) ved brudd på besøksforbud. Slik ordningen er i dag kan det ilegges elektronisk kontroll ved kontaktforbud, og det er ønskelig å utvide ordningen for å styrke fornærmedes stilling.

MiRA-Senteret er overordnet positiv til departementets forslag om bruk av elektronisk kontroll ved brudd på besøksforbud og stiller seg bak hovedargumentene som Likestillings- og diskrimineringsombudet har påpekt i sin høringsuttalelse. Senteret retter i høringsuttalelsen særskilt fokus mot saker om vold i nære relasjoner og deriblant løfte frem viktige anbefalinger for å styrke det forebyggende arbeidet med minoritetskvinner som står i fare for å bli utsatt for vold i nære relasjoner, deriblant partnerdrap.

Les mer

Høringsuttalelse- forslag til endringer i utlendingsforskriften- tidspunktet retten til permanent oppholdstillatelse inntrer

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en ny bestemmelse i utlendingsforskriften som klargjør at vilkårene for permanent oppholdstillatelse (med unntak av vilkåret om selvforsørgelse) må være oppfylt på vedtakstidspunktet og ikke på søknadstidspunktet slik praksis har vært i de fleste saker fram til nå.

MiRA-Senteret støtter ikke forslaget i høringsnotatet om at vilkårene for permanent oppholdstillatelse må være oppfylte på vedtakstidspunktet. Senteret mener dette vil kunne forverre situasjonen til voldsutsatte kvinner som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening. Forlengelsen av saksbehandlingstiden vil også innebære at tiden med midlertidig opphold forlenges, noe som kan være uheldig for integreringen og innvandreres psykiske helse.

Les mer

Høringsuttalelse- endringer i sosialtjenesteloven

The following is an excerpt.

I høringsnotatet foreslår Arbeids- og sosialdepartementet to lovendringer i sosialtjenesteloven. For det første foreslås det endringer i Sosialtjenesteloven § 18 og bestemmelsens første ledd der det foreslås et nytt annet punktum som fastsetter at søknaden skal fremsettes av den enkelte myndige person som stønaden skal komme til gode. For det andre foreslås endringer i sosialtjenesteloven § 22. Her foreslås det at dagens hovedregel som sier at økonomisk stønad skal utbetales den som har søkt om stønaden endres til at økonomisk stønad som hovedregel skal utbetales til den enkelte som stønaden skal komme til gode.

MiRA-Senteret peke i vår uttalelse på at vi i all hovedsak mener intensjonen bak forslaget er god, men at det for spesielt utsatte grupper i samfunnet, deriblant minoritetskvinner med lav digital kompetanse vil kunne bidra til å gjøre vondt verre.

Les mer

Høringsuttalelse- endringer i utlendingsloven og ny forskrift (statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak)

The following is an excerpt.

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i høringsnotatet endringer i utlendingsloven og ny forskrift om statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.

MiRA-Senteret er grunnleggende uenige i at ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år ligger hos UDI og ikke hos barnevernet. Praksisen innebærer at en avgrenset gruppe barn fratas retten til å få et like godt omsorgstilbud som det andre barn i Norge har krav på. I høringsnotatet påpeker vi også at kravene for tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak og barn i barneverninstitusjoner må samordnes og at reell styrking av rettssikkerhet forutsetter tilgang på kunnskap om rettigheter.

Les mer

MiRA-Senterets høringsinnspill- Plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo 2022-2025

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er positive til at Oslo kommune har tatt initiativ til en plan for seksuell og reproduktiv helse i Oslo og at planen også har et mangfolds perspektiv hvor også minoriteter er inkludert.

For å kunne sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig seksuell helsekompetanse til å ivareta egen seksuelle helse er det behov for økt helsekompetanse som løfter personers evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon. Dette for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Tilgjengeligheten til lavterskeltilbud må også styrkes, da mange i denne gruppen har færre nære personer å henvende seg til om slike tema. Dette samtidig som terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet kan være høy.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – nye regler om klageordningen i Utlendingsnemnda

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er positive til at Regjeringen nå endelig kommer med forslag til en bedre klageordning for utlendingssaker, men vi er skuffet over hvor begrenset endringene er. Regjeringen har helt siden 2014 lovet å komme med endringer til klageordningen i UNE.

Når disse nå endelig foreligger hadde vi forventet at forslaget faktisk tok tak i de gjennomgående problemstillingene som UNE over tid har fått hard kritikk for.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – rettshåndhevende myndigheters og Europols tilgang

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse anerkjenner vi departementets og Norges behov for å effektivt kunne innhente opplysninger om personer som kan utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser. Samtidig inneholder utlendingsmyndighetenes datasystem informasjon om en stor gruppe mennesker, og det er kun et fåtall av disse som det vil være grunnlag for å hevde utgjør en trussel mot Norge og norske interesser. Vi er derfor spesielt bekymret for hvordan praksisen for enkeltvurderingene knyttet til «nødvendigheten» av innhenting av asylsøkeres personinformasjon blir gjort.

Les mer