MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og masterutdanning i barnevernsarbeid

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret viser til vår høringsuttalelse i forbindelse med høring om kompetanse i barnevern når vi i det følgende kommer med innspill til de to ulike masterutdanningene. Her var vi overordnet positive til kompetansekravene og de forslagene som Departementet kom med, men etterspurte imidlertid søkelys på viktigheten av rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn og økt mangfoldskompetanse. MiRA-Senteret ønsker derfor igjen å påpeke nødvendigheten i at det i kompetansekravene tas høyde for at en stor del av befolkningen har en dyp mistillit som kan vanskeliggjøre et samarbeid mellom minoritetsfamilier og barnevern. Vi mener derfor at det i forskrift om nasjonale retningslinjer til begge de to mastergradsutdanningene også er viktig at det synliggjøres hvordan kompetansekravene også inkluderer minoritetsperspektivet.

Les mer

Endringer i utlendingsforskriften -saker om konvertering i Utlendingsnemnda

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er positive til høringsforslaget og mener det er på høy tid at en slik endring blir gjennomført. Gjennom en styrking av konvertitters mulighet til å få sin sak grundig vurdert mener vi forslaget vil bidra til å styrke rettssikkerheten til konvertitter. En del av menneskerettighetspolitikken som frem til nå ofte har blitt forsømt. MiRA-Senteret ønsker samtidig å fremheve viktigheten av at tilliten til fagkompetansen som teologer, biskoper og prester har som vitner blir styrket under behandlingen av ankesaker i utlendingsmyndighetene.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret avviser de foreslåtte endringene i utlendingsforskriften, da vi mener forslagene er basert på løsninger med overveiende vekt på å regulere innvandring fremfor å følge menneskerettslige prinsipper. MiRA-Senteret er svært kritiske til departementets vurdering og mener at forslaget bidrar til mistenkeliggjøring av voksne mennesker som ønsker å ta utdanning. Vi mener at dette er et ønske som dreier seg om å ønske å bidra i det norske samfunnet og at regjeringen heller burde ha fokus på de reelle utfordringene mange med minoritetsbakgrunn møter i arbeidslivet.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse-forslag til endringer i bortvisningsforskriften- oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi forslaget om at søknader om oppholdstillatelse innvilges i tråd med gjeldende regelverk og praksis. Senteret påpeker at utbruddet har forlenget behandlingstiden av søknader om oppholdstillatelse fremmet fra utlandet og løfter frem at dette er svært uheldig da saksbehandlingstiden for familiegjenforeningssaker allerede er veldig lang. MiRA-Senteret også at man ikke unødig utsetter innreise ved innvilget oppholdstillatelse, ved mindre det saklig kan begrunnes at smittevernet ikke vil kunne ivaretas.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse-engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års botid i Norge

The following is an excerpt.

I MiRA-Senteret høringsuttalelse støtter vi forslaget om å innvilge oppholdstillatelse til utlendinger som har fått avslag på sin asylsøknad, men som har over 16 års oppholdstid i Norge og en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år. Vi mener imidlertid at det er urimelig at forslaget fra Departementet ikke omfatter flere av asylsøkerne som reelt sett er ureturnerbare.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- NOU- En styrket familietjeneste

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret gir i sin høringsuttalelse noen generelle kommentarer til deler av utredningen. Dette basert på vår mangeårige kompetanse knyttet til forebyggende arbeid med minoritetsfamilier. Vi fokuserer spesielt på noen hovedmomenter vi mener er sentrale inn i arbeidet med å styrke fremtidig familieverntjenesten som en forebyggende enhet. Deretter løfter vi frem viktige tiltaksområder i forhold til økt tilgjengelighet, likeverdige tjenester og ivaretakelse av barns rettigheter, spesielt i forhold barn og kvinner med minoritetsbakgrunn sin behov.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- omsorgsansvar for enslige, mindreårige asylsøkere

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse sier vi oss grunnleggende uenige i dagens praksis der ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år ligger hos UDI og ikke hos barnevernet. MiRA-Senteret er enig med Redd Barna og Redd Barna Ungdom og oppropet: «Stopp regjeringens diskriminering av barn». Vi mener lovforslaget bryter med barns rettigheter og krever at lovforslaget skrinlegges. Omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år må overføres til barnevernet og reguleres i ny barnevernslov på lik linje med alle andre barn i Norge.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – NOU Jenterom, gutterom og mulighetsrom

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret påpeker i vår høringsuttalelse at utvalget har gjort en god jobb, men savner en helhetlig interseksjonell tilnærming. Vi mener at for å kunne bekjempe likestillingsutfordringer for unge med minoritetsbakgrunn er det viktig å være bevisst på at denne gruppen ikke bare opplever diskriminering når det gjelder kjønn, men også knyttet til sin etnisitet og religion. Dette gjelder ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i skolen og i barnehagen. Vi ønsker at denne tematikken blir satt høyere på dagsorden og at det blir fremmet tiltak for å forebygge denne typen diskriminering slik at denne gruppen også kan oppnå reell likestilling.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- endring i forskrift kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret støtter i vår høringsuttalelse forslaget til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Vi påpeker samtidig viktigheten av at det også må bli jobbet målrettet med å styrke mangfoldskompetansen i hjelpeapparatet og at man i dette arbeidet bør benytte seg av den mangeårige kompetansen som finnes i frivillige organisasjoner som MiRA-Senteret. Vi mener dette er helt nødvendig for å kunne sikre et lavterskeltilbud som er åpne for alle barn og unge, der de kan føle seg hørt og forstått og opplever at de kan få råd og veiledning basert på høy faglig kompetanse, også innenfor problemstillinger som kan oppleves som tabubelagte og være svært spesifikke for unge jenter med minoritetsbakgrunn.

Les mer