MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

MiRA-Senterets høringsuttalelse: NOU 2020 :14 Ny barnelov

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret gir i vår høringsuttalelse blant annet innspill på at vi mener at det i barneloven bør inn en egen bestemmelse om barns rett til å ikke bli diskriminert, da vi erfarer at dette er et prinsipp som i mange saker som angår barn ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Dette gjelder spesielt i barnevernssaker og saker som gjelder utlendingsloven.

Senteret påpeker også at i utgangspunktet er MiRA-Senteret enig i prinsippet om at man bør ha et samtykke fra begge foreldrene før man flytter med barnet. Vi mener at det er til barnets beste at man legger til rette for god kontakt med begge foreldre. Våre erfaringer tilsier allikevel at det ikke alltid er til det beste for barnet, spesielt i tilfeller hvor mor har vært utsatt for vold av partner/barnefar. I slike tilfeller kan den voldelige parten forsøke å opprettholde sin kontroll over ekspartner og barn selv etter skilsmisse og selv om vedkommende ikke har samvær med barna. Det vil være nærliggende å tenke seg at en slik kontroll vil kunne komme til uttrykk ved å nekte å godkjenne en forespørsel om flytting.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse: NOU 2020:17 «Varslede drap?» Partnerdrapsutvalgets utredning

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret stiller seg i denne høringsuttalelsen bak utvalgets utredning. Senteret anser også tiltakene som blir foreslått i NOU 2020:17 som gode, men vil i det følgende trekke fram satsningsområder vi vurderer som spesielt sentrale. Primært framheves behovet for helhetlig kompetanseheving knyttet til risikovurderinger i hjelpeapparatet. Senteret vil også understreke behovet for at tiltak målrettes mot spesielt sårbare grupper.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse- Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er i vår høringsuttalelse positive til en tverrfaglig helsekartlegging som skal bidra til at kommunal barneverntjeneste, fosterhjem og institusjon settes i bedre i stand til å gi forsvarlig omsorg og oppfølging til barn som blir plassert utenfor hjemmet.

Det er også positivt at det skal utarbeides klarere nasjonale anbefalinger om innholdet i kartleggingen. Vi mener at i slike nasjonale anbefalinger er det viktig at man også inkluderer minoritetsperspektivet og at barn og familier som har fluktbakgrunn får en egen prioritering i de nasjonale anbefalingene. Vi erfarer gjennom Senterets krisehjelp og rådgivningsarbeid at familier som har en fluktbakgrunn kan slite med traumer også lenge etter at de ha ankommet Norge. Dette kan reflekteres i deres omsorgskompetanse, og også påvirke den psykiske helsen til deres barn.

Les mer

Endringer i utlendingsforskriften (introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet)

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret avviser de foreslåtte endringene, da vi mener forslagene er basert på løsninger med overveiende vekt på å regulere innvandring fremfor å følge menneskerettslige prinsipper. Senteret krever en utlendingslov som er forankret i internasjonale forpliktelser, herunder FNs flyktningkonvensjon, samt kvinne – og barnekonvensjonen. Sårbarhetsfaktorer tilknyttet kvinner og barn på flukt, må tillegges en betraktelig større vekt i norsk lov og alminnelig rettspraksis.

MiRA-Senteret er imot ytterligere innskrenkinger av retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. Vi mener at forslaget svekker enkelte gruppers rettsikkerhet og er i strid med kvinne- og barnekonvensjonen.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse -endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er kritisk til forslaget om å stille ulike krav til oppholdstid basert på hvilken inntekt man har, da vi mener dette vil være i strid med prinsippet om ikke-diskriminering.

Det å få norsk statsborgerskap har en viktig symbolsk betydning. Statsborgerskapet definerer hvem som regnes som norske borgere. Det har også betydning for grunnleggende rettigheter, som retten til å stemme ved stortingsvalg. Vi mener det er galt at kravene som stilles for å oppnå slike grunnleggende rettigheter er ulike for ulike grupper i befolkningen.

Les mer

MiRA-Senterets innspill – NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelploven)

The following is an excerpt.

Overordnet er MiRA-Senteret positive til utredningen og forslag til ny lov om støtte til rettshjelp. Men vi har også viktige bemerkninger og er kritiske til noen av forslagene som utvalget foreslår. MiRA-Senteret vil i det følgende komme med kommentarer til noen av endringene i de økonomiske vilkårene for støtte og systemet for egenandeler, da spesielt knyttet til betaling av egenandel for behovsprøvde saker. Vi har også kommentarer til utvalgets forslag om å fjerne retten til støtte til rettshjelp i saker om voldsoffererstatning, til personer som er utsatt for tvangsekteskap og til personer som vurderer å anmelde straffbare forhold (etter straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav a eller b). Vi er svært kritiske til et slikt forslag og vil vise til flere eksempler fra vårt arbeid som viser at en slik endring vil gi voldsutsatte kvinner, og da spesielt minoritetskvinner, enda dårligere forutsetninger for å ivareta sine rettslige interesser.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – forslag til forskrift til integreringsloven

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret viser til vår høringsuttalelse til ny integreringslov der vi støttet forslagene om å heve kvaliteten på introduksjonsprogrammet ved å stille et minstekrav til innhold og stille kompetansekravene til undervisere. I høringsuttalelsen var vi også positive til en rekke av grepene regjeringen forslo for å styrke kvaliteten på introduksjonsprogrammene, som kompetansekrav til undervisere og et standardisert minstekrav til innhold. Vi var imidlertid kritisk til forslaget om å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig fra nivå A2 til nivå B1 for å få rett til statsborgerskap. Et krav som vil kunne frata en betydelig andel av innbyggerne i Norge grunnleggende rettigheter permanent. Vi var også bekymret for at personvernet til utlendinger som deltar på introduksjonsprogram eller søker om statsborgerskap ikke var godt nok ivaretatt i regjeringens lovforslag.

Les mer

Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern og masterutdanning i barnevernsarbeid

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret viser til vår høringsuttalelse i forbindelse med høring om kompetanse i barnevern når vi i det følgende kommer med innspill til de to ulike masterutdanningene. Her var vi overordnet positive til kompetansekravene og de forslagene som Departementet kom med, men etterspurte imidlertid søkelys på viktigheten av rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn og økt mangfoldskompetanse. MiRA-Senteret ønsker derfor igjen å påpeke nødvendigheten i at det i kompetansekravene tas høyde for at en stor del av befolkningen har en dyp mistillit som kan vanskeliggjøre et samarbeid mellom minoritetsfamilier og barnevern. Vi mener derfor at det i forskrift om nasjonale retningslinjer til begge de to mastergradsutdanningene også er viktig at det synliggjøres hvordan kompetansekravene også inkluderer minoritetsperspektivet.

Les mer

Endringer i utlendingsforskriften -saker om konvertering i Utlendingsnemnda

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er positive til høringsforslaget og mener det er på høy tid at en slik endring blir gjennomført. Gjennom en styrking av konvertitters mulighet til å få sin sak grundig vurdert mener vi forslaget vil bidra til å styrke rettssikkerheten til konvertitter. En del av menneskerettighetspolitikken som frem til nå ofte har blitt forsømt. MiRA-Senteret ønsker samtidig å fremheve viktigheten av at tilliten til fagkompetansen som teologer, biskoper og prester har som vitner blir styrket under behandlingen av ankesaker i utlendingsmyndighetene.

Les mer