MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

Forslag til ny lov om integrering og endringer i lov om statsborgerskap

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse uttrykker vi positivitet til en rekke av grepene regjeringen forslår for å styrke kvaliteten på introduksjonsprogrammene, som kompetansekrav til undervisere og et standardisert minstekrav til innhold. Dette er viktige grep som vil kunne bidra til å skape bedre forutsetninger for at deltakerne på programmet vil kunne delta i samfunnet og komme seg i jobb. Vi er imidlertid kritisk til forslaget om å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig fra nivå A2 til nivå B1 for å få rett til statsborgerskap. Dette vil kunne frata en betydelig andel av innbyggerne i Norge grunnleggende rettigheter permanent. Vi er også bekymret for at personvernet til utlendinger som deltar på introduksjonsprogram eller søker om statsborgerskap ikke er godt nok ivaretatt i regjeringens lovforslag.

Les mer

Forslag til endringer i utlendingsforskriften- oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi forslaget om en utvidelse av adgangen til å gi oppholdstillatelse, ved at et offer for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet i en straffesak kan gis oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak det er avgitt forklaring for. Vi er også positive til forslaget om instruksen til UDI om at personer som anses som ofre for menneskehandel og som har hatt eller fyller vilkårene for begrenset oppholdstillatelse etter utlf. §8-3 annet ledd unntas fra Dublin-prosedyren, slik at disse kan få sin asylsak realitetsbehandlet i Norge.

Les mer

Forslag til endringer i statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi ikke en utvidelse av Statsborgermyndighetenes adgang til å innhente og viderebehandle taushetsbelagte opplysninger. Vi støtter heller ikke forslaget om å innføre en generell hjemmel for at UDI kan behandle saker gjennom automatiserte avgjørelser. Vi mener automatisering kun skal brukes i behandling av søknader om statsborgerskap hvis man kan garantere gode kontroll-rutiner.

Les mer

Endringer i utlendingsforskriften -personvernopplysninger og automatiserte avgjørelser

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi ikke en utvidelse av Statsborgermyndighetenes adgang til å innhente og viderebehandle taushetsbelagte opplysninger. Vi støtter heller ikke forslaget om å innføre en generell hjemmel for at UDI kan behandle saker gjennom automatiserte avgjørelser. Vi mener automatisering kun skal brukes i behandling av søknader om statsborgerskap hvis man kan garantere gode kontroll-rutiner.

Les mer

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – innstramminger i utvisningsregelverket mv.

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse kommenterer vi de prinsipielle sidene ved Departementets forslag. Vi er kritiske til at stadig flere lovbrudd fører til utvisning og ser på bekymring på en utvikling der utvisning og straff kobles stadig tettere sammen, da dette fører til at flere viktige rettsprinsipper brytes. Vi mener at prinsippet om at man ikke skal idømmes dobbel straff for samme forbrytelse og at det skal være likhet for loven, er to av de grunnleggende rettsprinsippene som trues av at straff og utvisning kobles sammen. Praksisen kan også føre til brudd på retten til respekt for privat- og familieliv.

Les mer

Forslag om ny barnevernlov

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi overordnet forslaget til ny barnevernlov, men sett i lys av våre mangeårige erfaringer i et minoritets- og kvinneperspektiv påpeker vi særskilte punkter som omhandler et styrket barneperspektiv, økt vekt på forebygging og tidlig innsats, samt styrket rettsikkerhet for foreldre og barn.

Les mer

Forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv.

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse stiller vi oss positive til å lovfeste offentlige organers plikt til å benytte tolk. Vi er også positive til at offentlige organiser er pliktige til å benytte kvalifiserte tolker og at det opprettes et nasjonalt tolkeregister. MiRA-Senteret stiller seg imidlertid kritisk til at Kunnskapsdepartementet ikke får inn for en individuell rett til tolking slik FN’s rasediskrimineringskomite har anbefalt.

Les mer

Forslag om ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse viser vi til Religionsfrihetsgruppens høringsuttalelse og sier oss enig i deres argumenter for at ny forskift ikke skal inneholde et påbud om synlige ører på ansiktsfoto. Vi mener at et slikt påbud bryter med religionsfriheten og retten til å bruke religiøse hodeplagg som hijab og turban hvor ørene skal være dekket til.

Les mer

NOU 2018:18 – Trygge rammer for fosterhjem

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse gir vi noen generelle kommentarer til deler av utredningen NOU-Trygge rammer for fosterhjem. Dette basert på kunnskap brakt frem blant annet gjennom vårt arbeid med håndboken «Barnevern i et mangfoldig samfunn! (2015)

Les mer