MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

Etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på viktigheten av at det gjennomføres en etablering av et lavterkseltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Vi er positive til de forslag som fremmes av BLD, men stiller spørsmålstegn blant annet ved at Diskriminieringsnemnda skal begrense saker om oppreisning kun til å gjelde i arbeidslivet.

Les mer

Endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet (2018)

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at styrket individuell tilpasning og fleksibilitet er viktige virkemiddel som vil styrke enkeltindividers muligheter for å fullføre og få utbytte av kvalifiseringsprogrammet, men vi poengterer også at det må jobbes for å sikre at enkeltmennesker har reelle valgmuligheter og kvalifisering til jobb basert på sin kompetanse og forutsetninger.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse: utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring (2017)

The following is an excerpt.

Nytt lovendringsforslag, datert 22.08.2017 åpner opp for utvidet bruk av arbeid uten lønnskompensasjon. I vår høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet presiserer vi at man i en strategi for raskere integrering av asylsøkere heller burde ha fokus på hvordan man kan skape individuell kompetanseheving og reelle veier inn i arbeidslivet.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage og utdanningsinstitusjoner (2017)

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at vi mener høringsforslaget vil føre til svært alvorlige konsekvenser for kvinnene dette forbudet retter seg mot. Vi mener er forbud ikke er en løsning på kvinneundertrykking og at forslaget er basert på urettmessig symbolpolitikk som fremfor å fremme integrering og likestilling bidrar til ytterligere fremmedgjøring og stigmatisering av enkelte grupper.

Les mer