MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

Forslag til lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi høringsforslaget og fremhever viktigheten av arbeidet som partnerdrapsutvalget skal foreta. Vi bemerker samtidig at det er viktig at denne høringsrunden kun gjelder dette lovforslaget til dette spesifikke utvalgsarbeidet og vurderer også tidspunktet for utsendelse av dette høringsbrevet som noe sent.

Les mer

Endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi Departementets forslag om at meklingsforskriften §7 annet ledd regulerer unntakene fra meklingsplikten ved å forskriftsfeste hvilke lovbrudd som alltid skal gi fritak fra meklingsplikten. Vi anbefaler at man tilbyd separat mekling i alle tilfeller der en av partene har rapportert om vold, uavhengig av om denne volden er anmeldt eller ikke i tillegg til at vi anbefaler å styrke mekleres kompetanse om vold i nære relasjoner.

Les mer

Endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften- bruk av DNA-testing i utlendingssaker

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse belyser vi viktigheten av å kunne gjennomføre DNA-testing i enkelte familiegjenforeningssaker, da dette i noen tilfeller er eneste muligheter til å fastslå familierelasjoner. Vi påpeker imidlertid samtidig at vi er svært uenige i at DNA-testing bør innføres som et utgangspunkt for alle saker om familiegjenforening da vi mener dette vil bidra til å rettferdiggjøre en generell mistenkeliggjøring og kriminalisering av alle de som søker om familiegjenforening.

Les mer

Forslag om endringer i reglene for rett til barne- og ektefelletillegg

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse påpeker vi våre standpunkt til hovedendringene og legger spesielt vekt på hvordan vi mener lovendringen er meget diskriminerende mot enkelte grupper og heller ser ut som nok et symbolpolitisk endringsforslag der følgene av forslaget ikke er klart nok utredet, men heller basert på presumpsjoner om noen enkelte grupper.

Les mer

Forslag om endringer i statsborgerloven mv. domstolsbehandling av saker om tilbakekall av statsborgerskap

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse fremhever vi at tap av statsborgerskap må anses som et så alvorlig og inngripende vedtak for den enkelte at det er viktig å flytte ansvaret for vedtak fra forvaltning til domstolen. For å sikre rettsikkerheten til hver enkelt bør det legges til grunn en automatisk muntlig forhandling i en domstolsprosess med mulighet for å legge frem bevis, i stedet for et rent administrativt vedtak slik det er i dag.

Les mer

Forslag om styrking av aktivtets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse sier vi oss i hovedsak positiv til forlaget som foreslås av Barne- og likestillingsdepartementet om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten. Vi påpeker likevel viktigheten av at det må gå klarere frem av lovteksten at plikten til å kartlegge likestillingsutfordringer gjelder alle diskrimineringsgrunnlag samt at vi gjerne skulle sett at en hadde drøftet om det i virkeligheten er slik at alle deltakere i arbeidslivet har en reell mulighet til å stille krav ovenfor sin arbeidsgiver.

Les mer

Etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på viktigheten av at det gjennomføres en etablering av et lavterkseltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Vi er positive til de forslag som fremmes av BLD, men stiller spørsmålstegn blant annet ved at Diskriminieringsnemnda skal begrense saker om oppreisning kun til å gjelde i arbeidslivet.

Les mer

Endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet (2018)

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at styrket individuell tilpasning og fleksibilitet er viktige virkemiddel som vil styrke enkeltindividers muligheter for å fullføre og få utbytte av kvalifiseringsprogrammet, men vi poengterer også at det må jobbes for å sikre at enkeltmennesker har reelle valgmuligheter og kvalifisering til jobb basert på sin kompetanse og forutsetninger.

Les mer