MiRA-Senteret er en viktig høringsinstans når det gjelder høringer knyttet til minoritetskvinners rettigheter i Norge. Det å uttale seg om viktige politiske temaer gjennom høringer er en viktig del av MiRA-Senterets arbeid. Vi ser på dette arbeidet som deltakende demokrati og bruker god tid på å gi anbefalinger på spørsmål knyttet til likestilling av minoritetskvinner. Her ligger alle høringsuttalelser fra MiRA-Senteret etter høringsfrist/publiseringsdato:

MiRA-Senterets høringsuttalelse: utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring (2017)

The following is an excerpt.

Nytt lovendringsforslag, datert 22.08.2017 åpner opp for utvidet bruk av arbeid uten lønnskompensasjon. I vår høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet presiserer vi at man i en strategi for raskere integrering av asylsøkere heller burde ha fokus på hvordan man kan skape individuell kompetanseheving og reelle veier inn i arbeidslivet.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehage og utdanningsinstitusjoner (2017)

The following is an excerpt.

I MiRA-Senterets høringsuttalelse legger vi vekt på at vi mener høringsforslaget vil føre til svært alvorlige konsekvenser for kvinnene dette forbudet retter seg mot. Vi mener er forbud ikke er en løsning på kvinneundertrykking og at forslaget er basert på urettmessig symbolpolitikk som fremfor å fremme integrering og likestilling bidrar til ytterligere fremmedgjøring og stigmatisering av enkelte grupper.

Les mer

MiRA-Senterets høringsuttalelse – krav om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret avviser de foreslåtte endringene i utlendingsforskriften, da vi mener forslagene er basert på løsninger med overveiende vekt på å regulere innvandring fremfor å følge menneskerettslige prinsipper. Vi krever en utlendingslov som er forankret i internasjonale forpliktelser, herunder FNs flyktningkonvensjon, samt kvinne – og barnekonvensjonen. Sårbarhetsfaktorer tilknyttet kvinner og barn på flukt, må tillegges en betraktelig større vekt i norsk lov og alminnelig rettspraksis.

Les mer