MiRA-Senterets høringssvar til NOU 2015: Tap norsk av statsborgerskap

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret er imot å innskrenke rettigheter til norske statsborgere som tidligere har hatt en annen nasjonalitet da de flyttet til landet. Vi er derfor negative til utredningens konklusjon om å innføre en regel som gir domstolene mulighet til å fradømme statsborgerskap der en person har opptrådt sterkt til skade for nasjonens vitale interesser.

Les mer