MiRA-Senterets markering av Den internasjonale kvinnedagen 8.mars -Samhold og god stemning med en alvorlig undertone

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret markerte selvsagt Den internasjonale kvinnedagen i år også! Onsdag 8.mars var over 30 unge jenter og kvinner fra MiRA-Senterets nettverk samlet for å markere den internasjonale kvinnedagen. Vi startet markeringen på Senteret der vi spiste mat og gjorde oss klare til å gå i toget bak hovedparolen: «Beskytt voldsutsatte flyktninger- fjern kravet om 5-års botid for permanent opphold!» Med parolen ønsket vi å rette oppmerksomhet mot det som er en sentral del av MiRA-Senterets arbeid, nemlig arbeidet mot innstramminger i utlendingslovgivningen, vold mot kvinner, og spesifikt det utvidede botidskravet.

Les mer

#Kvinnehelse er samfunnshelse!

The following is an excerpt.

I begynnelsen av mars lanserte kvinnehelseutvalget rapporten NOU 2023:5 Den store forskjellen-om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse. Hensikten med rapporten var å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge, der det spesielt har blitt sett på risiko og forekomst av sykdom, og bruk av helse og omsorgstjenester. Videre hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning(1).

MiRA-Senteret har i årrekker kjempet for likeverdige helsetjenester, og jobber daglig for å inkludere minoritetskvinner og unge jenters stemmer i det forebyggende helsearbeidet. Da tiltakene i rapporten ble presentert, så Senteret raskt fellestrekk gjennom lignende erfaringer og problemstillinger. Hittil har det ikke skjedd store endringer på området, men denne gangen håper MiRA-Senteret at utvalgets forslåtte tiltak blir tatt på alvor av regjeringen fremover, og fortsetter å videreutvikle tiltakene med fokus på kvinnehelse i et minoritetsperspektiv.

Les mer

Ny rapport dokumenterer at omfanget av vold mot kvinner er sterkt knyttet til sosioøkonomiske faktorer

The following is an excerpt.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) publiserte nylig funnene fra en ny omfangsundersøkelse om forekomsten av vold og overgrep i Norge[1]. Undersøkelsen har blitt mye omtalt, da det framgår av rapporten at hele én av fem kvinner oppgir å ha blitt voldtatt. Dette er høye tall som vekker oppsikt og bekymring. Undersøkelsen gir ingen entydig forklaring på hva som er årsakene til omfanget av vold og overgrep, men framhever levekår som en viktig faktor for voldsutsatthet.

Les mer

Vil du, din arbeidsplass eller organisasjon bidra i kampen mot rasisme?

The following is an excerpt.

Rasisme er et samfunnsproblem som påvirker enkeltmenneskers helse og muligheter til livsutfoldelse. Selv om rasisme og diskriminering tematiseres i større grad enn før, er det fortsatt mange som mener at rasisme ikke er et reelt problem i Norge. Mens tall viser at 1 av 4 med minoritetsbakgrunn opplever diskriminering på grunn av sin etniske bakgrunn.

Les mer

Frokostseminar: Minoritetskvinnekamp i krisetid- hvordan bekjempe økende ulikhet?

The following is an excerpt.

Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst har påført sårbare grupper. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

MiRA-Senteret inviterer tirsdag 7.mars 2023 til frokostseminar om tematikken.

Les mer

Årsrapport 2022

The following is an excerpt.

Året 2022 har vært et svært innholdsrikt og styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom en rekke arrangementer og et målrettet landsdekkende arbeid innenfor likestillings- og integreringsfeltet vært en sterk stemme som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot innstramninger i utlendingsloven som påvirker minoritetskvinner gjennom boken: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter, protestmarkering og politisk markering. Samtidig har vi bidratt til å øke kompetansen både blant minoriteter og i det offentlige hjelpeapparatet om voldsforebyggende arbeid, kropp, seksualitet og grensesetting ut fra et minoritetsperspektiv og sagt klart og tydelig: Et nei er et nei! I tillegg har arbeidsfremming, fokus på kvinnehelse, psykisk helse og minoritetsungdom, koronainformasjonsformidling, førstehjelp og sikkerhet og rasisme og diskriminering med gjennomgående helhetlige Empowerment-baserte metoder vært viktige bærebjelker. Senteret har også vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom å tilby lavterskel digital opplæring vært en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig korona- og vaksinerelatert informasjon.

Les mer

Årsrapport 2021

The following is an excerpt.

Året 2021 har vært et svært innholdsrikt, annerledes, men også styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom kreativitet og nyttigjøring av ressursene i hverandre tilpasset våre tilbud til en stadig endrende korona-situasjon. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot minoritetskvinners 40 års lange kamp for likestilling, samtidig som vi gjennom rapporten: Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden har bidratt til å rette søkelys mot den stadig økende digitaliseringen i samfunnet og hvordan digitalt utenforskap påvirker allerede eksisterende sårbarhetsfaktorer blant minoritetskvinner. I tillegg har arbeidsfremming, virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer, koronainformasjonsformidling, politisk bevisstgjøring førstehjelp og sikkerhet og forebygging av vold i nære relasjoner og vold og overgrep med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom digitale verktøy skapt en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig koronarelatert informasjon

Les mer

PROGRAM UTE NÅ! Invitasjon til MiRA-Senterets frokostseminar: Minoritetskvinnekamp i krisetid- hvordan bekjempe økende ulikhet?

The following is an excerpt.

Prisvekst, pandemi og global uro utgjør bakteppet for årets markering av kvinnedagen. Den økonomiske krisa setter likestillingen under press. Det blir stadig vanskeligere å klare seg som enslig forsørger og vold i nære relasjoner øker som følge av det psykiske presset pandemi og prisvekst påfører sårbare grupper. Kvinnedagen skal være en dag der vi står sammen for å finne felles styrke til å fortsette kampen for likestilling, rettferdighet og kvinnefrigjøring. MiRA-Senteret ønsker å invitere til frokostseminar 7. mars for å drøfte hvordan vi kan jobbe sammen for å bekjempe økende ulikhet og unngå at krisen setter likestillingen i revers.

Les mer

Rapporten: Min Stemme! Viktig verktøy for økt kunnskap om seksuell helse og seksuell vold i et minoritetsperspektiv

The following is an excerpt.

7.februar lanserte MiRA-Senteret rapporten «Min Stemme! – Økt kunnskap om kropp og seksuell helse – det beste selvforsvar mot seksuelle overgrep.» Nærmere 70 personer deltok på lanseringen på Sentralen i Oslo og nå ønsker vi også å gjøre seminaret tilgjengelig for alle våre landsdekkende samarbeidspartnere. Her kan dere se opptak av alle innleggene, panelsamtalen og spørsmål fra salen på lanseringen. Vi anbefaler også alle interesserte som jobber med tematikken å bestille rapporten: Min stemme.

Les mer

Mødre som veiledere – Du kan bli en avgjørende ressursperson i ditt nærmiljø

The following is an excerpt.

Mira-Senteret er et ressurssenter for og av jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn. Mødre som veiledere består av en lavterskel kursserie og et aktivitetstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn. Tilbudet bygger på Empowerment og videreutvikling av kvinners egne ressurser. Empowerment kan beskrives som en prosess som setter folk i stand til økt kontroll over faktorer som påvirker deres helse, liv og rettigheter. Det handler også om å synliggjøre og realisere ens egne ressurser og potensialer.

Les mer