Årsrapport 2022

The following is an excerpt.

Året 2022 har vært et svært innholdsrikt og styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom en rekke arrangementer og et målrettet landsdekkende arbeid innenfor likestillings- og integreringsfeltet vært en sterk stemme som nasjonalt ressursmiljø på integreringsfeltet. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot innstramninger i utlendingsloven som påvirker minoritetskvinner gjennom boken: Velferdsstatens skyggeside-rettighetstap for minoriteter, protestmarkering og politisk markering. Samtidig har vi bidratt til å øke kompetansen både blant minoriteter og i det offentlige hjelpeapparatet om voldsforebyggende arbeid, kropp, seksualitet og grensesetting ut fra et minoritetsperspektiv og sagt klart og tydelig: Et nei er et nei! I tillegg har arbeidsfremming, fokus på kvinnehelse, psykisk helse og minoritetsungdom, koronainformasjonsformidling, førstehjelp og sikkerhet og rasisme og diskriminering med gjennomgående helhetlige Empowerment-baserte metoder vært viktige bærebjelker. Senteret har også vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom å tilby lavterskel digital opplæring vært en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig korona- og vaksinerelatert informasjon.

Les mer

Årsrapport 2021

The following is an excerpt.

Året 2021 har vært et svært innholdsrikt, annerledes, men også styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom kreativitet og nyttigjøring av ressursene i hverandre tilpasset våre tilbud til en stadig endrende korona-situasjon. MiRA-Senteret har også bidratt med flere faglige løft og rettet fokus både mot minoritetskvinners 40 års lange kamp for likestilling, samtidig som vi gjennom rapporten: Zoom in- minoriteters tilgang til den digitale verden har bidratt til å rette søkelys mot den stadig økende digitaliseringen i samfunnet og hvordan digitalt utenforskap påvirker allerede eksisterende sårbarhetsfaktorer blant minoritetskvinner. I tillegg har arbeidsfremming, virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer, koronainformasjonsformidling, politisk bevisstgjøring førstehjelp og sikkerhet og forebygging av vold i nære relasjoner og vold og overgrep med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom digitale verktøy skapt en viktig arena der minoritetskvinner kunne styrke sine ferdigheter og bli mer selvstendige både i møte med utfordringer, arbeidsliv og for informasjonsinnhenting både av egne rettigheter, helseopplysninger og viktig koronarelatert informasjon

Les mer

Årsrapport 2020

The following is an excerpt.

Året 2020 har vært et svært innholdsrikt, annerledes, men også styrkende år for MiRA-Senteret. Vi har gjennom nytenking og innovasjon tilpasset våre tilbud i henhold til den pågående korona-situasjonen og bidratt med flere faglige løft som synliggjør minoritetskvinners viktige ressurser og kunnskap inn i både kriseberedskaps, helsefremming og likestillings- og integreringsfeltet. I tillegg har historiske stemmer fra en mangeårig minoritetskvinnebevegelse, nye stemmer, arbeidsfremming, forebygging av vold i nære relasjoner med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og gjennom digitale verktøy skapt en ny arena basert på fellesskap, nettverksbygging og trygghet til hverandre i samarbeid med engasjerte og ressurssterke frivillige kvinner og unge jenter.

Les mer

Årsrapport 2019

The following is an excerpt.

Året 2019 har vært et svært innholdsrikt og minnerikt jubileumsår for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og gjennomført flere 30-års jubileumsmarkeringer som har løftet frem en mangeårig likestillingskamp, der minoritetskvinner selv har bidratt mye. I tillegg har møte mellom generasjoner, arbeidskvalifisering, politisk bevisstgjøring med en gjennomgående helhetlig Empowerment-basert metode vært viktige bærebjelker.

Les mer

Årsrapport 2018

The following is an excerpt.

Året 2018 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus mangfoldige former for vold mot kvinner, arbeidskvalifisering og synliggjøring av minoritetskvinners ressurser har vært viktige bærebjelker. Vi har vært en språk- og kunnskapsfremmende arena og arrangert en rekke aktiviteter for nyankomne kvinner og barn i samarbeid med våre engasjerte frivillige.

Les mer

Årsrapport 2017

The following is an excerpt.

Året 2017 har vært et innholdsrikt og meget hektisk år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus på politisk bevisstgjøring, utdanning og likestilling for kvinner og unge jenter med minioritetsbakgrunn har vært viktige bærebjelker. Vi har lagt til rette for språk- og kunnskaps-fremmende aktiviteter for nyankomne kvinner og barn og flyttet inn i nye lokaler.

Les mer

Årsrapport 2016

The following is an excerpt.

Året 2016 har vært et innholdsrikt og spennende år for MiRA-Senteret. Vi har arrangert flere seminarer med høy oppslutning og fokus på likestilling for kvinner med minioritetsbakgrunn, lagt til rette for språk-og kunnskapsfremmende aktiviteter for nyankomne kvinner og barn og blitt tildelt Dronningens beskytterskap.

Les mer

Årsrapport 2015

The following is an excerpt.

Året 2015 har vært et innholdsrikt år for MiRA-Senteret med en rekke store begivenheter som besøk av Hennes Majestet Dronning Sonja, tildeling av Juristforbundets rettiskkerhetspris og St. Hallvards-medalje til MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi.

Les mer

Årsrapport 2014

The following is an excerpt.

2014 har vært nok et spennende og innholdsrikt år for MiRA-Senteret. Alle aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygging. Vårt mål har vært å gi et helhetlig tilbud til minoritetskvinner og unge jenter, men også å formidle våre erfaringer og kunnskap gjennom ulike kanaler til andre som er opptatt av å bedre levekårene til målgruppen.

Les mer

Årsrapport 2013

The following is an excerpt.

2013 har vært et svært spennende og innholdsrikt år for MiRA-Senteret. Alle aktiviteter, nettverksarbeid og ulike tiltak har vært viktige kilder til videre erfarings- og kunnskapsoppbygning. Vårt mål har vært å gi et helhetlig tilbud til minoritetskvinner og unge jenter men også å formidle våre erfaringer og kunnskap gjennom ulike kanaler til andre som er opptatt av å bedre levekårene til målgruppen.

Les mer