Hva er «fasiten» på å være «norsk nok»?

The following is an excerpt.

Tidligere gikk debatten om «norsk nok», slik jeg husker det, ut på at mange etniske minoriteter følte de måtte fremheve sine norske kvaliteter og egenskaper for å bli akseptert som norsk nok. I senere tid har debatten tatt nye vendinger og flere har funnet ro ved å selv kunne definere hva det å være norsk betyr for dem og omfavne at det også kan innebære å ha en flerkulturell bakgrunn – som de kan være stolt av! 

Les mer

Kampanjen «Min kropp – Mine grenser» er klar til bestilling

The following is an excerpt.

Minoritetskvinner er en heterogen gruppe med ulike tilnærminger til seksualitet. Felles for dem, er at de ofte utelates av samtalen når det kommer til seksualitet. Denne utelatelsen bygger i stor grad på fordommer og skam i befolkningen på generelt grunnlag. Dersom ikke minoritetskvinner inkluderes i denne samtalen vil de være lettere disponert for de reelle helseutfordringene en seksuell uhelse medfører. Det er dette, MiRA – Senteret ønsker å kjempe mot, med kampanjen Min kropp – Mine grenser.

Les mer

Påfyll av pågangsmot og faglig tyngde til minoritetskvinnekampen

The following is an excerpt.

3. mars møtte over 100 personer opp til protestmarkering foran Stortinget mot innstramninger i utlendingsloven som rammer minoritetskvinner. Rungende kamprop, fengende trommerytmer og medrivende appeller ga næring til kampviljen og pågangsmotet til å fortsette arbeidet mot diskriminering og for en mer rettferdig utlendingslovgivning. Det faglige grunnlaget for dette arbeidet har også blitt styrket gjennom utgivelsen av boka Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter lansert på selveste kvinnedagen.

Les mer

Utlendingsloven – til hinder for likestilling

The following is an excerpt.

I Norge liker vi å se på oss selv som et av verdens mest likestilte land. Er denne likestillingen reell for kvinner med innvandrerbakgrunn? Når man snakker om undertrykking av innvandrerkvinner, så siktes det gjerne til patriarkalske tradisjoner og kjønnsrollemønstre i innvandrermiljøene. At norske lover bidrar til å hindre likestilling for fast bosatte innvandrerkvinner her i landet, er det få som har kjennskap til. Men det er nettopp det som skjer når kravene som nå stilles i utlendingsloven for innvilgelse av så grunnleggende rettigheter som permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap, familieinnvandring og trygdeytelser, stadig skjerpes på en slik måte at det er innvandrerkvinner som rammes hardest.

Les mer

#NORSKNOK

The following is an excerpt.

Å definere vår personlige identitet er viktig for mennesker i alle kulturer. I en stadig mer mangfoldig verden er det blitt enda vanskeligere å finne enkle svar. Dette gjelder ikke minst for minoritetsungdom som på den ene siden ønsker å uttrykke sin kulturelle særegenhet, samtidig som de forventes å assimilere seg i storsamfunnet.

Les mer

Har din organisasjon sluttet seg til protestmarkering for å stoppe rettighetstap for minoriteter 3. mars 2022?

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret mener at det er viktig at de sentrale menneskerettighetsorganisasjonene, innvandrer- og minoritetsorganisasjonene og kvinnebevegelsen står sammen for å stille krav til den nye regjeringen for å reversere rettighetstapet innvandrerkvinner og minoritetsbefolkningen utsettes for!

Fagforbundet, JURK, Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Skeiv Verden, LIN, Sanitetskvinnene, Uloba, Pakistansk familienettverk, OMOD, Visjon Norge, NOAS mfl. er med.

Vi håper at du og din organisasjon vil tilslutte markeringen for å styrke likestilling og likerettigheter til de mest sårbare kvinner blant oss.

Les mer

Digital Empowerment-frokost 8. mars

The following is an excerpt.

MiRA-Senteret inviterer til digital Empowerment-frokost 8.mars i anledning den internasjonale kvinnedagen kl. 10-11.
Programmet vil blant annet bestå av boklansering av Velferdsstatens skyggeside: rettighetstap for minoriteter.

Les mer

La meg snakke!

The following is an excerpt.

ksualitet har gjennom historien vært usynlig og et ikke-tema. Kvinner har blitt betraktet som dydige hustruer, som mødre eller som jomfruelige døtre, dedikert til huslige sysler. Deres rolle har vært nært knyttet til familiens stabilitet og reproduksjon.

Les mer

Kampanje lansering!

The following is an excerpt.

3.februar lanserte vi kampanjen «Min Kropp – Mine Grenser». Med over 130 deltakere var det godt å vite at dere står sammen med oss i kampen mot vold og seksuell trakassering. Sammen kan vi bidra til å synligjøre hvordan en styrket seksuell helse har posisjon som et forebyggende tiltak mot vold og seksuell trakassering.

Les mer