Image

Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge
Berit Synøve Thorbjønsrud (red), Abstrakt forlag 2005
Sidetall: 311. ISBN: 82793518844

En oversiktlig bok om ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge. Det er ikke ofte at Norge blir betegnet som et «flerreligiøst» samfunn, til tross for at det i dag praktiseres mange ulike tros- og livssynsformer i landet. Mange av trossamfunnene har egen ekteskaps-, samlivs- og skilsmissepraksis som kan være i konflikt med den sivile familierett i Norge. Særlig er religionsbegrunnet forskjellsbehandling av kvinner og menn blitt et diskusjonstema i Norge, fordi det ikke stemmer med samfunnets syn på likestillingsprinsippet. Disse praksisene, tradisjonene og flere andre prinsipielle spørsmål drøftes i boken Evig din?.

Boken presenterer dagens mangfold av ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge på en oversiktlig, kunnskapsrik og akademisk måte. Bokens redaktør, Berit Synøve Thorbjørnsrud, er sosialantropolog og religionshistoriker. Hennes grunnleggende og dype kunnskap om temaene kommer tydelig frem i hennes innledende drøfting av en rekke bevisstgjørende argumenter og spørsmålsstilling av typen: Hva skal prioriteres – trosfrihet eller likestilling? Eller: Eksisterer det en tredje løsning? Og: Hva kan sekulære lover regulere og hvor langt inn i det religiøse rom bør staten bevege seg? Andre viktige spørsmål som drøftes og belyses er tradisjoner for sameksistens mellom sivil familierett og ulike religiøse familierett systemer, Den norske kirke og nye religiøse minoriteter, og hvorvidt sekulære myndigheter kan reformere religiøse ideer. For å nevne noe.

De ti norske bidragsyterne til boka er hentet fra forskjellige akademiske fagmiljøer som religionshistorie, sosialantropologi, teologi, juss og statistikk. De har bidratt med sin kunnskap om ulike trosretningers praksis rundt bokens tema. Blant andre kjente navn kan Kari Vogt nevnes som en av de fremste ekspertene på islam i Norge. Hun har i likhet med de andre religionshistorikerne, kort beskrevet den muslimske praksisen innenfor ekteskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt partnerskap.

Evig din? har klart å leve opp til sin ønskede form om å inneholde oversiktlig og lett tilgjengelig kunnskap om hva ulike trossamfunn lærer om ekteskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt partnerskap. Boken gjør rede for både den sivile ekteskapslovgivning og for læren innenfor de ulike tros- og livssynssamfunnene. Den kan fint brukes som et oppslagsverk slik den oversiktelig er delt inn i tre hoveddeler. Del I gir leseren innsikt i juss og statistikk, mens del II presenterer synspunktene til kristne i luthersk og katolsk tradisjon, til jøder, muslimer, hinduer, buddhister og sikher. Del III gir en oversikt over andre tros- og livssynssamfunn, blant annet Human-etisk forbund. Forholdet mellom tvang og frivillighet i arrangert ekteskap er ikke utelatt og diskuteres i appendiks.

Selv om Evig din? ikke er ment å være en debattbok, kan den ikke kun leses som en faktabok. I boken har forfatteren forsøkt å gjøre rede for hovedtrekkene i det hun mener er en overordnet internasjonal demokratisk prinsippdebatt, som spesielt fokuserer på de dilemmaene som oppstår når man ønsker å løse motsetningene mellom trosfrihet og likestilling.

Evig din? anbefales for alle som er opptatt at disse spørsmålene eller som bare søker informasjon om tros- og samlivspraksis blant de religionene som beskrives i boken. Der det stilles prinsipielle spørsmål vil det alltid være rom for debatt, dermed kan denne bokens overordnede spørsmål godt drøftes videre.

Anmeldt av Attia Mirza, MiRA-Magasinet 2/2005