Høringsuttalelse oversendt sosialdepartement februar 2004 etter departementets forslag til endringer i alkoholloven som går på bruk av visse virkemidler i gjennomføringen av alkoholpolitikken.

Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om endringer i alkoholloven

MiRA-Senteret viser til brev av 26. januar og takker for anledningen til å kommentere departementets forslag til endringer i alkoholloven.

Når det gjelder punkt 2.15 i høringsnotatet, som gjelder problemstillinger knyttet til diskriminering ved skjenkesteder, er MiRA-Senteret enige i forslaget om at skjenkebevilling kan inndras ved diskriminering som tar utgangspunkt i etnisk tilhørighet, samt ved all annen type diskriminering som omfattes av straffeloven.