Justis- og politidepartementet
PB 8005 Dep
0030 Oslo

Deres referanse
2004/02905

Forslag til hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner takker for anledningen til å kommentere forslag til hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest fra personer som lønnet eller ulønnet, skal utføre oppgaver for organisasjonen. 

MiRA-Senteret har siden opprettelsen i 1979 arbeidet med ulike problemstillinger som berører minoritetskvinner og deres barn. Vi har valgt arbeidsmetoder som tilbyr kvinner og jenter et aktivt, utfordrende møtested der de kan utvikle sosiale nettverk og gå en fremtid i møte som likeverdige, engasjerte individer med like rettigheter og muligheter som andre i det multikulturelle Norge. Senteret ser det som vår oppgave å satse på langvarige og forebyggende tiltak for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn for å sikre bedring av deres levekår. MiRA-Senteret arbeider i et langsiktig og forebyggende perspektiv, og mener departementets arbeid for å beskytte barn og unge mot vold og overgrep er særdeles viktig.

MiRA-Senterets kommentarer til høringen
Vi registrerer arbeidsgruppens vurderinger om at man i stadig flere områder innføres krav om politiattest. MiRA-Senteret er av den oppfattning at krav til politiattest vil gi sterke signaler til eventuelle overgripere, og at dette bør veie tyngre enn hensynet til den person som blir avkrevd politiattest. Det er samtidig viktig at krav om politiattest ikke gir rom for en falsk trygghet og kun blir et middel som bare fanger opp personer som allerede er dømt og utelukker andre. Videre er MiRA-Senteret av den prinsipielle oppfattning at politiattest kun skal innkreves for å forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge. Utover dette vil det etter MiRA-Senterets syn, være et overtramp mot personvernet. Enhver person med mindre plett i sin vandelsattest, kan med krav om informasjon om utvidet straffbare forhold, eksempelvis vold og narkotikasaker lett falle utenfor yrkeslivet og bli sosialt utstøtt. Dette vil etter MiRA-Senteret syn være et svært negativt utfall.

Vi har med interesse gått gjennom problemstillingene og ønsker å komme med følgende synspunkter.

1. Organisasjonenes valgfrihet/
2. Hvilke personer omfattes av ordningen

MiRA-Senteret støtter forslaget om at organisasjonene selv skal avgjøre om de ønsker å kreve politiattest i generell forstand, men at konkrete føringer blir lagt i utformingen. Vurderingen bør etter MiRA-Senteret syn, ligge hos organisasjonenes egne styrer, men at et absolutt krav om attest, bør ligge i om det foreligger en ansettelsesforhold eller om det gjelder frivillig arbeid.

Videre er MiRA-Senteret av den oppfattning at organisasjonene bør kunne innhente politiattest for enhver frivillig engasjement, som innebefatter et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, og som varer over et lengre tidsrom, og etter hva det frivillige arbeidet går ut på. Organisasjonene bør selv kunne inneha en begrenset frihet til å vurdere dette, etter organisasjonstype. MiRA-Senteret støtter videre utvalgets forslag om at Politidirektoratet utarbeider en veileder hvor en rekke funksjoner og oppgaver er listet opp.

MiRA-Senteret stiller seg positiv til arbeidsgruppens kriterier for vurdering om hvilke typer oppgaver som er av en slik karakter at de i vesentlig grad innebærer et slikt tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Vi støtter dermed forslaget og tror dette vil være for barnas beste.

3. Omfanget av politiattesten
MiRA-Senteret er av den oppfattning at politiattesten primært skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på nærmere angitte bestemmelser i straffelovens kapittel 19 om seksualforbrytelser. Utover dette ønsker ikke MiRA-Senteret at krav om politiattest skal gjelde andre straffbare forhold. For begrunnelse for dette, se innledning.

Praktisk håndtering av ordningen
MiRA-Senteret mener det er viktig at ordningen praktiseres slik at det ikke foreligger en mistenkeliggjøring av en eventuell søker. MiRA-Senteret støtter departementets forslag om at organisasjonen til enhver tid definerer hvilke oppgaver som vil kreve politiattest og at eventuell søker får informasjon om at det vil bli avkrevd attest før en eventuell ansettelse. Innkrevd attest bør etter MiRA-Senterets syn leveres tilbake til søker, slik at lov om personvern blir opprettholdt på en forsvarlig måte.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder