Justisdepartementet
Sivilavdelingen
PB 8005 Dep
0030 Oslo

Deres referanse
200400195 A- AK VD

Høringsuttalelse fra MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner om ny forskrift til lov om fri rettshjelp og ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m. fl etter faste satser ved fritt rettsråd og i straffesaker

MiRA-Senteret takker for anledningen til å kommentere Departementets forslag om ny forskrift til lov om fri rettshjelp og ny forskrift om salær fra det offentlige til advokater m. fl etter faste satser ved fritt rettsråd og i straffesaker.

1. Rettshjelpsforskriften

Inntekts- og formuegrenser for rett til fri rettshjelp
MiRA-Senteret kan ikke se en betydelig endring i forslaget fra departementet vedrørende inntekts- og formuegrensen. Videre er MiRA-Senteret bekymret for hva en samlet vurdering av inntekts og formue for personer som lever sammen eller som på annen måte har felles interesse vil innebære for kvinner som søker om fri rettshjelp. MiRA-Senteret er av den oppfattning at en felles vurdering kan i mange tilfeller ytterligere utelukke personer som bør ha mulighet til å benytte seg av fri rettshjelp. Mange av MiRA-Senterets brukere havner allerede med små marginer utenfor inntekts- og formuegrensen som er fastsatt, noe som fører til at de ikke får den rettshjelpen de bør ha krav på. En felles vurdering av inntekts- og formuegrensen kan bidra til en økning av denne tendensen. MiRA-Senteret foreslår derfor at inntekts- og formuegrensen for fri rettshjelp nedjusteres, slik at den fanger opp flere kvinner som er økonomisk vanskeligstilt.

Egenandel m.m.
Vi har i mange tilfeller ikke vært fornøyd med egenandeler i ordningen for fri rettshjelp. Egenandelen kan være tunge å bære for enkelte og vi vet at mange som ligger under de økonomiske grensene ikke klarer å betjene egenandelen. Ordning med egenandel er etter MiRA-Senterets erfaring også en barriere for at kvinner oppsøker advokathjelp i utgangspunktet og dermed at kvinnenes rettsikkerhet svekkes betydelig.

MiRA-Senteret er kjent med myndighetenes ønske om å øke minoritetskvinners rettsikkerhet, men vi kan ikke se hvordan dette kan gjennomføres med dagens ordning med egenandel og opprettholdelsen dagens nivå på inntekts- og formuegrensen.

MiRA-Senteret foreslår videre at § 2-1 endres, og regel om egenandel fjernes helt eller reduseres betraktelig.

MiRA-Senteret reagerer også på ordlyden i § 2-3 som tar for seg offentliges krav om å kreve inn egenandel fra klienten. Videre, at klienten plikter å betale egenandelen på forskudd, med mindre den som yter rettshjelpen tilbyr en annen betalingsordning. Dette vil i praksis føre til at klinet helt, eller delvis er prisgitt rettshjelpsyterens egne prinsipper om forskuddsbetaling av egenandelen. Dette vil etter MiRA-Senteret slå skjevt ut, og foreslår derfor at:

  • Egenandelen fjernes helt eller delvis (gjf tidligere paragraf).
  • Større fleksibilitet i betalingsordninger for egenandel

Adgang til å innvilge fritt rettsråd
Vi synes det er en god ide at advokater foreslås til å få innvilgelseskompetanse i alle prioriterte saker, jf. ny § 3-2. Dette vil bidra til at innvilgelsestiden blir redusert betraktelig, noe som vil komme klintene til gode.

Vi støtter videre forslaget om at innvilgelsen er generelt begrenset til den fastsatte stykkpris etter stykkprisforskriften og at 7 timer i prioriterte saker og 5 timer i uprioriterte saker. MiRA-Senteret ser på dette som en grei grense å sette i denne sammenheng, jf ny § 3-4.

MiRA-Senteret stiller seg videre positiv til departementets forslag om å vurdere om det er benyttet lengre tid enn det som er rimelig og nødvendig etter salærforskriften § 7, så lenge denne vurderingen tar hensyn til de individuelle forskjellene som ligger i hver enkelt sak. MiRA-Senterets erfaring i juridiske spørsmål knyttet til de problemstillinger minoritetskvinner møter på, er at, de individuelle forskjellene i saken bestemmer grad og mengde av juridisk hjelp klienten har behov for. Dette er etter MiRA-Senterets skjønn svært viktig å ta hensyn til i vurderingsforløpet.

Adgang til å innvilge fri saksførsel
MiRA-Senteret stiller seg positiv til endringer som har blitt foreslått relatert til adgang til å innvilge fri saksførsel, men at samme hensyn må ligge til grunn her, som på adgang til å innvilge fritt rettsråd.

2. Stykkprisforskriften

MiRA-Senteret kan ikke se noen vesentlige endringer relatert til stykkprisforskriften, men anser forslag til § 4 annet ledd nr 12, om stykkpris på 7 ganger den offentlige salærsats i klagesaker til fylkestrygdekontoret og Rikstrygdeverket som positivt. Videre betrakter vi stykkpris på 7 ganger den offentlige salærsats i klagesaker til Aetat Arbeidsdirektoratet, jf utkastets § 4 annet ledd nr 13, som et tiltak som vil komme våre brukere til gode.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder

Meltem Safak Lundsten
Nestleder