Barne- og likestillingsdepartementet
PB 8036 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 200902826-/SILS

Høringsuttalelse i forhold til forslaget om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring

MiRA-Senteret takker Barne- og likestillingsdepartementet for muligheten til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med forslaget om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner, unge jenter og barn med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi har i mange år frontet arbeidet med å fremme reell likestilling og integrering av kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet.

Høringsforslaget av 09.07.2009 om forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring gjelder saker der en av foreldrene i strid med foreldreansvaret bortfører barnet sitt til et annet land enn bostedslandet, eller ulovlig tilbakeholder barnet i et annet land etter et midlertidig lovlig opphold. Både bortføringer til og fra Norge omfattes. Meningen med forslaget er å ta i bruk nye virkemidler for å oppnå et internasjonalt og nasjonalt mål om å forhindre barnebortføring og påskynde tilbakeføring av et bortført barn.

MiRA-Senteret er glad for initiativet til å begrense og forbygge kidnappinger av egne barn gjennom økonomiske sanksjoner, og over 20 års erfaringer i forhold til de traumene kvinner og barn med minoritetsbakgrunn har gjennomgått når ektemenn og eksmenn har kidnappet sine barn, enten til et annet land enn Norge, eller fra et annet land til Norge, gjør at senteret støtter forslaget fullt ut.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med forslaget til å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og barnebidrag ved internasjonal barnebortføring.

 

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder