Barne- og likestillingsdepartementet
PB 8036 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 200902681-/JHJS

Høringsuttalelse til høringen om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri

MiRA-Senteret takker Barne- og likestillingsdepartementet for muligheten til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner, unge jenter og barn med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi har i mange år frontet arbeidet med å fremme reell likestilling og integrering av kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet.

Høringsforslaget av 14.07.2009 om krav om rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri skisserer tre alternative holdninger for å sikre alle arbeidstakere lønn under omsorgspermisjon og ammefri:

  • Ytelser fra folketrygden. Dette innebærer at det innføres en trygdeytelse til dekning av omsorgspermisjon og ammefri, en ordning som vil omfatte alle arbeidstakere og helt/delvis omfatte selvstendige næringsdrivende.
  • Lovfestet kompensasjon for arbeidsgiver. Ordningen innebærer innføring av en lovfestet plikt for arbeidsgiver til å dekke lønnen. Alle arbeidsgivere omfattes av forslaget, bortsett fra selvstendig næringsdrivende.
  • Avtalefestet plikt for arbeidsgiver til å betale lønn. Dette er en videreføring av dagens ordning. Myndighetene kan ikke pålegge  partene å inngå slike avtaler, men kan invitere til dialog og ta opp ulike løsninger for hvordan dette kan gjennomføres. Ordningen vil gjelde arbeidstakere som er omfattet av tariffavtale. Arbeidsgivere som ikke er omfattet av tariffavtale samt selvstendig næringsdrivende vil ikke være omfattet.

Notatet gir ingen anbefaling med hensynt il valg av løsning, men oppfordrer høringsinstansene å gi sine synspunkter på forslagene til hvordan retten til lønn kan sikres under omsorgspermisjon og ammefri.

Etter arbeidsmiljøloven § 12-3 har far rett til fri fra arbeidet i to uker i forbindelse med fødsel og omsorgsovertakelse. Permisjonen er begrunnet ut fra ta far eller annen nær omsorgsperson skal ha mulighet til å ta del i barselomsorgen.

Rett til ammefri følger av arbeidsmiljøloven § 12-8 og gir kvinner som ammer sitt barn rett til den fri hun av den grunn trenger. Formålet er å legge til rette for amming blant yrkesaktive mødre.

Hva disse to ordningene har til felles, er at de ikke utløser stønad fra folketrygden. Å styrke fedrene omsorgsrolle, samt legge til rette for at mødre kan fortsette amming også etter at de er blitt yrkesaktive, er to formål MiRA-Senteret absolutt støtter. Likestilling mellom kjønnene i hjemmet og i familien er blant annet påvirket av samfunnets aksept av kjønnslikestilling i arbeidslivet. Forhold som gjelder fødsel og barsel har tradisjonelt vært, og er til en viss grad fremdeles, sett på som et kvinnedomene, og fedre som ytrer ønske om å ta del i omsorgen for sine barn gjennom omsorgspermisjon kan oppleve negative holdninger både fra arbeidsgiver og omgangskrets.

MiRA-Senteret mener at det i forhold til de tre forslagene som gis i høringsnotatet, så vil det være mest formålsrikt å gjennomføre det første forslaget, der kompensasjon ytes med kompensasjon fra folketrygden. Dette er en ordning som inkluderer alle, og som vil sikre formålet for ordningen – økt likestilling i arbeidslivet/hjemmet og en familiepolitikk som inkluderer far som omsorgsperson fra første dag og ivaretar både barnets rett til å ammes og mors rett til å amme sitt barn selv etter at hun er blitt yrkesaktiv.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med rett til lønn under omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon og under ammefri.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder