Justis- og politidepartementet
Lovavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Deres referanse: 200504909-/IBF

Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om krav om politiattast for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

MiRA-senteret takker for anledningen til å kommentere Justisdepartementets høringsnotat vedrørende krav om politiattast for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi har i mange år frontet arbeidet med å fremme reell likestilling og integrering av kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet. Våre målsettinger er tuftet etter ønske om et flerkulturelt samfunn basert på likestilling mellom kjønn, etnisitet og religion.

MiRA-Senterets mangeårige erfaring fra arbeid med unge jenter og barn med minoritetsbakgrunn har gang på gang vist hvor viktig fokus på forebygging er i forhold til å sikre rettssikkerheten til denne gruppen av mennesker. Senteret stiller seg derfor positiv til forslaget om en utvidelse av politiattest til personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige, der også bruk av narkotika og besittelse til eget bruk jf. legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd bør vises i to år etter at den straffbare handlingen fant sted.

I og med at legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd skal vises i politiattesten i et begrenset tidsrom på to år, anser ikke MiRA-Senteret at det skulle ha en uheldig virkning i forhold til engangs-brukere og andre som ikke er ansett å være i en posisjon der de kan representere en fare for mindreårige.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder