Høringsuttalelsen ble oversendt Kommunal- og regionaldepartementet september 2003. Bakgrunnen for høringen var forslaget om opprettelsen av et felles statlig håndhevingsapparat for arbeid mot kjønnsmessig og etnisk diskriminering. Dette innebærer en sammenslåing av de eksisterende organene Senter mot etnisk diskriminering, Likestillingsombudet og Likestilingssenteret.

Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet.

MiRA-Senteret har nå gjennomgått rapporten om felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet fra en tverrdepartemental arbeidsgruppe, og vi takker for anledningen til å kommentere denne.

MiRA-Senteret er positive til intensjonen bak opprettelsen av et felles håndhevingssystem. Vi mener et fellesorgan vil få større tyngde og gjennomslagskraft enn tilsvarende mindre håndhevingsorganer med begrensede virkeområder, forutsatt at det får tilstrekkelige ressurser.

Kompestanseoverføring
MiRA-Senteret har alltid pekt på verdien av å overføre kompetanse opparbeidet på ett diskrimineringsgrunnlag, til arbeid med et annet diskrimineringsgrunnlag. Arbeidet mot kjønnsdiskriminering har en lang historie, og det er blitt bygget opp stor kompetanse på dette feltet. Slik vi ser det, kan denne kunnskapen være nyttig i arbeidet mot etnisk diskriminering, som er forholdsvis nytt og mindre utredet enn f.eks. kjønnskriteriet. MiRA-Senteret tror et felles håndhevingsapparat vil føre til en mer bredspektret likebehandling, der virkeområdene ikke bare griper om enkeltgrupper.

MiRA-Senteret arbeider med spørsmål knyttet til minoritetskvinner, som ofte diskrimineres på grunn av kjønn, i tillegg til etnisitet. For vårt arbeid ser vi nytten av et apparat som arbeider med flere diskrimineringsgrunnlag samtidig.

Et uavhengig og tilgjengelig tilsyn
Det er viktig for MiRA-Senteret at et fellesorgan opererer selvstendig og uavhengig av det statlige apparatet, slik den posisjon Likestillingssenteret innehar i dag. Vi mener dette er nødvendig for at apparatet på et selvstendig grunnlag skal kunne sette viktige og kritiske spørsmål på dagsordenen.
Videre vil vi understreke at tilsynets tjenester bør være lett tilgjengelig for brukerne. Hovedkontoret bør være lokalisert der behovet er størst, altså i hovedstadsområdet. Det bør også opprettes distriktskontorer i hvert fylke.

Flere selvstendige avdelinger innenfor ett tilsyn
Et felles tilsyn mot diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet vil etter vårt skjønn både ivareta og gjøre bruk av verdifulle erfaringer som er gjort på enkeltfelter. Likevel vil vi understreke hvor viktig det er at de ulike diskrimineringsgrunnlagene ikke blir marginalisert i forhold til hverandre. MiRA-Senteret mener derfor at hvert diskrimineringsgrunnlag bør organiseres innenfor selvstendige avdelinger innen tilsynet. På den måten vil tilsynet både utvikle spisskompetanse innenfor de ulike feltene, samtidig som forholdene ligger til rette for at erfaringer på enkeltområder kan overføres til andre områder.

Rettshjelp
Når Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og SMED slås sammen til ett tilsyn, vil det viktige rettshjelpstilbudet som SMED har i dag, falle bort. Dette er etter MiRA-Senterets mening bekymringsfullt. Behovet for rettshjelp vil imidlertid ikke forsvinne etter opprettelsen av et felles håndhevingsapparat. Det vil fortsatt være behov for rettshjelp, både i en saksforberedende fase og under prosess. Vi mener tilbudet må sørge for at de som trenger rettshjelp, får tilbud om juridisk bistand fra advokater med rettserfaring, juridisk tyngde og kjennskap til feltet.
MiRA-Senteret mener at det bør utredes en modell for hvordan dette behovet kan dekkes, også i fremtiden. Vi mener det bør opprettes et selvstendig organ som, på lik linje med tilsynet i, størst mulig grad opererer uavhengig av statlige instanser. Rettshjelpstilbudet bør, i likhet med tilsynet, være lett tilgjengelig for brukerne landet over.

MiRA-Senteret mener organet bør gis vedtaksmyndighet
MiRA-Senteret støtter den tverrdepartementale arbeidsgruppas forslag om at det nye apparatet, både første- og andreinstans, får myndighet til å treffe bindende vedtak. Dette mener vi, i samsvar med arbeidsgruppa, vil føre til en mer effektiv oppfølgning og håndheving av loven.

Samarbeid med frivillige organisasjoner
MiRA-Senteret vil videre peke på hvor viktig det er at erfaringer gjort av frivillige organisasjoner, ikke forsvinner i et fellesapparat. En bør ta sikte på å styrke samarbeidet mellom apparatet og frivillige organisasjoner. Mange frivillige organisasjoner har stor faglig kompetanse på de aktuelle områdene, og denne bør benyttes aktivt i et slikt håndhevingsapparat.

Avsluttende kommentarer
MiRA-Senteret mener at et felles håndhevingsapparat med arbeidsområder som går på tvers av de ulike diskrimineringsgrunnlagene, vil kunne drive holdningspåvirkning og stimulere til mangfold, både overfor allmennheten og beslutningstakerne. Vi tror arbeidet vil være basert på en dypere forståelse av hvordan forskjellsbehandling kommer til uttrykk i samfunnet, samt hvordan dette kan bekjempes. MiRA-Senteret mener at opprettelsen av et felles håndhevingsorgan vil være et godt utgangspunkt for en generell innarbeidelse av mangfoldsperspektivet i alle deler av samfunnslivet.

Som en forutsetning for at et slikt organ skal få tilstrekkelig gjennomslagskraft, mener vi i likhet med SMED og Likestillingssenteret, at det bevilges tilstrekkelig med økonomiske midler, arbeidet kan drives på en forsvarlig måte.

MiRA-Senteret stiller seg positiv til opprettelsen av et felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet.