Barne- og familiedepartementet
PB 8036 Dep
0030 Oslo

Deres referanse
200501924-/KSSS

Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven som ledd i regjeringens innsats mot tvangsekteskap

MiRA-Senteret takker for anledningen til å kommentere forslaget om endringer i ekteskapsloven og straffeprosessloven.

MiRA-Senteret jobber til daglig med vold mot kvinner og dens mange uttrykksformer. Tvangsekteskap er et eksempel på dette og vi mottar gjennom vårt arbeid jevnlig henvendelse fra unge jenter som frykter at de vil bli eller som allerede er utsatt for tvangsekteskap. Vi som jobber tett med problemstillingen ser at vi må gripe fatt i problemet på flere plan. MiRA-Senteret ser at lovendringer alene ikke er nok for å få slutt på denne tradisjonen og vi er derfor opptatt av at jentene får et tilbud som kan håndtere deres problemer på en helhetlig måte.

MiRA-Senteret mener langsiktig forebyggende arbeid og det juridiske arbeidet mot tvangsekteskap vil sammen hindre at jenter og kvinner blir utsatt for denne formen for vold.
Unge jenter i dagens samfunn må gjøres sterkere også jenter med minoritetsbakgrunn. Selvtillitsarbeid og selvutviklende aktiviteter er nøkkelord her, og vi ser at jentene gjennom denne prosessen blir styrket til å stå imot bruk av vold og tvang. Vi ser imidlertid at lovendringen vil gjøre arbeidet mot tvangsekteskap mer tydelig og dermed sikre jentenes rettsikkerhet.

1. Innledning
MiRA-Senteret ønsker å understreke at minoritetskvinner og jenters rettigheter må følge internasjonale forpliktelser og ikke være av diskriminerende art (gjf. muslimske kvinners rett til skilsmisse). Arbeidet mot tvangsekteskap må følge sine intensjoner og føre til en reel beskyttelse av jenter og kvinner som blir utsatt for dette. Vi er svært fornøyde med at nedsatt komité ønsker at departementet finner en mer dekkende formulering iht. erkjennelse av hverandres like rett til skilsmisse, som vil ivareta intensjonene ved endringer som blir foreslått.

Departementet understreker videre at ekteskap inngått i utladet ikke vil bli anerkjent dersom dette vil stride mot våre grunnleggende retts- og verdinormer. MiRA-Senteret ønsker at departementet utdyper dette, og presiserer hvilke ekteskapsformer dette gjelder.

2. Barneekteskap
MiRA-Senteret støtter departementets forslag om å ikke anerkjenne ekteskap som gyldig, dersom minst en av partene er under 18 år, norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Videre foreslår MiRA-Senteret at krav om absolutt nedre grense opprettholdes, men at bestemmelsen er tydelig på hvilke konsekvenser dette vil ha for ektepar som har inngått ekteskap i den tro at det foreligger et gyldig ekteskap. MiRA-Senteret er bekymret for de restriksjoner en slik lovendring vil føre til for ektefellene dette gjelder og deres barn. MiRA-Senteret foreslår videre at departementet inkorporerer i lovlyden en bestemmelse som vil ivareta partenes interesser i slike unntakstilfeller.

MiRA-Senteret mener videre at det bør bli straffbart å inngå ekteskap med noen under 16 år eller å medvirke til dette, og at dette skal gjelde uavhengig av om ekteskapet er inngått i utlandet. Dette gjenfør inngåelse av ekteskap i strid med ekteskapsloven § 1.

Dagens regelverk om prøving av ekteskap er etter MiRA-Senteret syn tilstrekkelig og vi stiller oss dermed positiv til departementets syn på dette området.

3. Stedsfortrederekteskap
MiRA-Senteret støtter departementets forslag om innstramming av dagens lovverk slik at ekteskap inngått ved stedsfortreder ikke blir anerkjent i Norge. Det er etter MiRA-Senterets syn viktig å gjøre denne bestemmelsen tydelig, men som nevnt under punkt om barneekteskap, er det nødvendig at konsekvenser dette kan medføre for enkelte ektefeller og deres barn blir tatt i betraktning. Det er etter MiRA-Senteret syn svært viktig at ektepar som inngår stedsfortrederekteskap uten viten om forbud, og da spesielt deres eventuelt fødte barn får tilstrekkelig rettsvern i Norge.

4. Polygame ekteskap
MiRA-Senterets erfaringer tilsier at polygame ekteskap forekommer i Norge. Senteret støtter departementets forslag om å innføre en særskilt bestemmelse i ekteskapsloven som sier at ekteskap som er inngått i utlandet der en eller begge parter allerede er gift ikke skal anerkjennes i Norge dersom en av partene er norsk statsborger eller fast bosatt i Norge. Vi ønsker deretter å understreke behovet for rettsvern for de kvinner og barn som blir offer for denne tradisjonen. Det er etter MiRA-Senteret syn beklagelig at kvinner og barn som ufrivillig blir rammet av polygami, ikke får den rettsvernet de bør ha. Spesielt vil en særskilt bestemmelse i ekteskapsloven ramme barn fra ektefelle to ved familiegjenforening. MiRA-Senteret tillater seg derfor å foreslå at kvinner og barn som er rammet av polygame ekteskap, må ha rett og mulighet til å søke om oppholdstillatelse, enten gjennom familiegjenforening eller på humanitært grunnlag. Dette bør etter MiRA-Senteret syn spesielt gjelde retten til familiegjenforening med far, for barn med ektefelle to.

Videre bør barns rett til gjenforening med mor rangere over bestemmelsen om at kun ett av ekteskapene danner grunnlag for familiegjenforening.

5. Etterfølgende godkjennelse
MiRA-Senteret støtter departementets forslag angående regel om etterfølgende godkjennelse av ekteskap i de tilfeller hvor alvorlige negative konsekvenser har oppstått grunnet manglende erkjennelse av ekteskapet. En slik regel vil primært berøre minoritetskvinner som gjennom manglende erkjennelse av et ekteskap, kan få følger av dette av sosial, kulturell, religiøs og økonomisk art.

6. Tiltak for å hjelpe parter ut av et tvangsekteskap
MiRA-Senteret mener at alle former for tvang og trusler bør håndteres på en forsvarlig måte og at tiltak som foreslås for å hjelpe parter ut av et tvangsekteskap bør ha flere tilnærminger. Spesielt er MiRA-Senteret opptatt av at ungdom som hjelpes ut av tvangsekteskap ikke overlates til seg selv, men at det offentlige sørger for at det finnes god og velfungerende apparat som fanger opp ungdommen. Dette apparatet må også kunne dekke de individuelle behovene som kan oppstå i en oppbruddsituasjon, på ulike plan. Ungdom som er truet av familie må få nødvendig beskyttelse. Spesielt er dette viktig i den sårbare situasjonen ungdommen kommer inn i ved for eksempel brudd med familie og nettverk. Samtidig vil vi også påpeke at ungdom som etter en tid ønsker å gjenforenes med sine foreldre får oppfølgning og profesjonell hjelp til dette.

Videre vil MiRA-Senteret påpeke at vi støtter forslag om å få direkte skilsmisse ved dom til også å gjelde tvangsekteskap generelt, gjenfør ekteskapsloven § 23. Herunder må det understrekes at partene i tvangsekteskapet får oppfølgning og rettsvern i etterkant av skilsmissen.

7. Bestemmelsen i ekteskapsloven om lik rett til skilsmisse
MiRA-Senteret ser med bekymring på utviklingen av norske myndigheters arbeid for å sikre kvinners rett til skilsmisse. Bestemmelsen i ekteskapslovens § 7 litra 1 vil etter MiRA-Senteret syn slå uheldig ut for muslimske kvinner og loven er i strid med deres menneskerett. Det viktig å påpeke at lovforslaget vil ha store konsekvenser for de kvinnene som vil blir rammet av bestemmelsen. Kvinner som fraskriver seg retten til å skille seg, får dermed heller ikke rett til familiegjenforening. Dette lovforslaget diskriminerer med andre ord en gift kvinne fra et spesifikt trossamfunn, i dette tilfelle Islam. MiRA-Senteret ser på lovforslaget som lite gjennomtenkt og et hån mot kvinners rettigheter.

Stortingets argumentasjon for lovforslaget av 19. juni 2003 tar verken hensyn til religionsfriheten og likestillingsretten i Norge. Det må påpekes at likestillingsloven av 1978 gjør unntak for indre forhold i trossamfunn, og er dermed heller ikke gjeldende for den norske statskirke og andre trossamfunn i Norge.

Det er viktig at forsalg som fremmes tar i betraktning de internasjonale forpliktelser Norge har gått med på i forhold til diskriminering og menneskerettigheter. Den påfallende forskjellsbehandlingen loven vil føre til, bør veie tungt i videre behandling av lovens ordlyd. I motsatt tilfelle vil likhetsprinsippet ikke ivaretas, noe MiRA-Senteret ser på som et alvorlig utfall. MiRA-Senteret er videre overasket over at departementet kan akseptere at den enkelte kvinners trosretning skal avgjøre om hun har krav på en rettighet eller ikke. Muslimske kvinner har på ingen måte innflytelse over klausuler i ekteskapsloven som rammer deres mulighet til å ta ut skilsmisse, dermed vil loven kun ramme kvinnene dette gjelder. MiRA-Senteret ser på ingen måte at endringen i ekteskapsloven vil sikre muslimske kvinners skilsmisserett, men heller ytterligere begrense minoritetskvinners rettsikkerhet og likestillingsrett i Norge.

MiRA-Senteret har nøye vurdert departementets forslag til endring i ekteskapsloven § 7 litra 1, men finner ingen grunnlag for å stille oss bak dette forslaget. Vi kan ikke se en vesentlig endring i innholdet ved ny ordlyd i erklæringsblanketten som er foreslått. Derimot mener MiRA-Senteret at en slik erklæring er med på å svekke ekteskap som en institusjon og ytterligere pålegge muslimske kvinner ansvar på områder de selv ikke har innflytelse over.

Avslutningsvis ønsker MiRA-Senteret å understreke at kvinner og menn som inngår ekteskap, må uavhengig av religiøs eller etnisk tilhørighet ha samme rettigheter og plikter som er nedfelt i norske lover. I motsatt tilfelle vil likhetsprinsippet miste sitt overordnede målsetning, noe MiRA-Senteret ser på som svært alvorlig.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder