Barne- og likestillingsdepartementet
v/Arni Hole
PB. 8036 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 200702972-/SLH

Høringsuttalelse fra Mira-Senteret om endring av likestillingsloven § 4 – forbud mot å spørre om graviditet

MiRA-Senteret takker for denne anledningen til å uttale seg om forslaget til endring av likestillingsloven § 4.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi har i mange år frontet arbeidet med å fremme reell likestilling og integrering av kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet. Våre målsettinger er tuftet etter ønske om et flerkulturelt samfunn basert på likestilling mellom kjønn, etnisitet og religion, og vårt mangeårige arbeid i forhold til likestilling for minoritetskvinner er således et av MiRA-Senteres mange og viktige bidrag i samfunnsdebatten.

MiRA-Senteret har blitt bedt om å se spesielt på forslagene til endring i likestillingsloven § 4. Departementet foreslår i høringsnotatet et uttrykkelig lovforbud mot å spørre om graviditet og familieplanlegging. Bestemmelsen som foreslås tatt inn som et nytt tredje ledd i likestillingsloven § 4 lyder som følger:

”I ansettelsesprosessen, herunder under intervju, må ikke arbeidsgiver be om at søkerne skal gi opplysninger om graviditet eller familieplanlegging. Arbeidsgiver må heller ikke iverksette tiltak for å innhente slike opplysninger på annen måte.”

Det foreslås også tilføyelser i likestillingsloven § 3 annet ledd nr. 2 der begrensningen ”som er forbeholdt det ene kjønn” bes fjernet for å presisere at spørsmål om graviditet og familieplanlegging regnes som direkte diskriminering, da dette setter en arbeidssøker i en dårligere posisjon enn hva denne ellers ville vært, både i ansettelsesprosessen og i forhold til utnyttelse av permisjonsrettigheter.

Tilsvarende skal spørsmål om graviditet eller familieplanlegging i ansettelsesprosessen regnes som direkte diskriminering.

Barne- og likestillingsdepartementet ønsker høringsinstansenes syn på hvilke opplysninger som bør omfattes av forbudet, og hvordan et slikt forbud kan omformes.

MiRA-Senterets erfaringer fra et mangeårig arbeid mot diskriminering i arbeidsmarkedet viser at minoritetskvinner – og unge jenter er utsatt for en trippel diskriminering. Det er i dag ingen selvfølge at kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn får konkurrere på like premisser som alle andre – verken på arbeids- og boligmarked, i utdanningsinstitusjonen, på fritiden og i den private sfæren. Disse jentene må ofte kjempe sin likestillingskamp ikke bare i storsamfunnet, men også innad i sine minoritetsmiljøer. MiRA-Senteret mener minoritetskvinners særlige behov i forhold til et diskrimineringsperspektiv burde fremheves og ivaretas tydeligere i likestillingsloven generelt, og spesielt i forhold til en oppnåelse av større likestilling mellom kjønnene.

Den foreslåtte endringen av likestillingsloven § 4 vil medvirke til at færre jobbsøkende kvinner i fruktbar alder diskrimineres og presses ut av arbeidsmarkedet, og det vil særlig bedre situasjonen for mange jobbsøkende kvinner med minoritetsbakgrunn i fruktbar alder som erfarer at det er spesielt vanskelig for dem å komme inn på arbeidsmarkedet på grunn av sin etniske eller religiøse tilhørighet. Selv om det ikke er lov å diskriminere arbeidssøkere på grunn av etnisk og religiøs tilhørighet/klesdrakt, erfarer mange minoritetskvinner likevel at dette blir gjort. Spørsmål om graviditet og familieplanlegging har vært en måte for arbeidsgivere å kunne sile ut uønskede arbeidssøkere på, en metode som MiRA-Senteret håper vil være vanskeligere å ta i bruk etter at lovendringen blir tatt i bruk.MiRA-Senteret stiller seg derfor bak forslaget til endring i likestillingsloven § 4 utledet ovenfor uten forbehold.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med skriftlig innspill til forslaget til endring i likestillingsloven § 4 – forbud mot å spørre om graviditet, og ser frem til en endelig avklaring av lovendringen.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder