Høringsuttalelse oversendt Barne- og familiedepartementet, august 2004.

HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER I LIKESTILLINGSLOVEN

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner takker for anledningen til å kommentere BFDs forslag til endringer i Likestillingsloven av 9. juni 1978.

MiRA-Senteret har gått gjennom høringsnotatet og ser positivt på mange av punktene som fremkommer. Spesielt ser vi det som positivt at loven mot etnisk diskriminering er tatt med og satt i sammenheng med kjønnsdiskriminering. MiRA-Senteret viser til tidligere høringsuttalelse der vi stiller oss positive til etableringen av et felles håndhevingsorgan for saker som angår kjønnsmessig og etnisk diskriminering.

Vi synes imidlertid at det er viktig å fremheve nødvendigheten av at myndighetenes arbeid mot etnisk diskriminering blir gjennomført i praksis og at problemer knyttet til etnisk diskriminering ikke blir usynliggjort i et håndhevingsapparat som er mer komplekst sammensatt enn det som eksisterer i dag. Kjønnmessig og etnisk diskriminering kommer ofte til uttrykk på ulike måter, og problemstillingene kan ha ulik karakter. Dette bør det tas hensyn til i de sivile og strafferettslige sanksjonene.

Våre kommentarer til de konkrete forslagene til lovendringer er følgende:

Høringens kapittel 4: Forbud mot gjengjeldelse
Dette gjelder spørsmålet om det skal innføres forbud mot gjengjeldelse i likestilingsloven og hvordan dette eventuelt skal utformes. Formålet med et slikt forbud har til hensikt å beskytte den som har tatt opp klage mot diskriminering, så vel som eventuelle vitner.
MiRA-Senteret stiller seg positive til forslaget om å innføre forbud mot gjengjeldelse. Når det gjelder delt bevisbyrde ved klage om gjengjeldelse stiller vi oss generelt positive til forslagene som kommer fram, samt til forlaget om ny lovtekst i § 3 femte ledd. Vi ønsker imidlertid at det i større grad tas hensyn til saker der diskrimineringen tar mer subtile former og som dermed gjør diskrimineringen vanskeligere å dokumentere.

Høringens kapittel 5: Forbud mot å gi instruks om å forskjellsbehandle
MiRA-Senteret er positive til forslaget om ny lovtekst § 3 første ledd i likestillingsloven som forbyr instrukser til forskjellsbehandling eller trakassering av personer med utgangspunkt i kjønn, og at dette skal gjelde også i saker der instruksen ikke blir fulgt opp av andre personer. Vi ser imidlertid at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å bevise at instrukser om forskjellsbehandling har blir gitt da disse ikke alltid er direkte eller skriftlige.

Høringens kapittel 6: Utvidelse av likestillingsloven til også å omfatte trakassering på grunn av kjønn
Vi stiller oss bak forslaget om å utvide bestemmelsen om at seksuell trakassering i likestillingsloven også skal omfatte trakassering på grunn av kjønn. Vi synes det er positivt at andre former for kjønnstrakassering enn de som går direkte på en kvinnes seksualitet skal tas i betraktning og forbys.
Når det gjelder håndhevelsen av loven stiller vi oss bak departementets ønske om at Likestillingsombudet og Klagenemda for likestilling håndhever forbundet mot trakassering på grunn av kjønn, og at domstolene, som tidligere, skal håndheve forbundet mot seksuell trakassering.

Høringens kapittel 7: Erstatningsansvar
MiRA-Senteret stiller seg positive til at erstatningsansvaret blir skjerpet ved å innføre objektivt erstatningsansvar for seksuell eller annen trakassering på grunn av kjønn i arbeidslivet.

Høringens kapittel 8: Delt bevisbyrde
Departementet uttrykker ønske om å utvide regelen om delt bevisbyrde til å gjelde også seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn utenfor arbeidslivet. Hensikten med dette er å oppnå en mer effektiv håndheving av loven og et sterkere samsvar med Holgersenutvalgets forslag til ny lov mot etnisk diskriminering. MiRA-Senteret stiller seg positive også til dette forslaget, men som under kapittel 4 er det ønskelig at også mer subtile former for diskriminering som det er vanskelig å skaffe dokumentasjon på blir innlemmet i forbudet på en bedre måte.

Høringens kapittel 9: Reaksjoner på overtredelser av likestillingsloven
”Departementet foreslår at Klagenemda for likestilling gis mulighet til å pålegge tvangsmulkt, men ønsker ikke å utvide likestillingslovens § 18 til også å omfatte fengselsstraff.” MiRA-Senteret stiller seg positive til forslaget om at Klagenemda for likestilling blir gitt myndighet til å pålegge tvangsmulkt ved brudd på likestillingsloven, og er enige i at de samme reaksjonsmulighetene skal gis til det felles håndhevingsapparatet for diskriminering på grunnlag av kjønn og diskriminering. Vi mener at lik type vern for gruppene er viktig.

MiRA-Senteret hevder imidlertid at strafferettslige tiltak mot noen tilfeller av kjønnsdiskriminering vil være på sin plass, og vi er dermed uenige i departementets vurdering på dette punktet. Vi stiller oss bak at prinsippene fra NOU 2002: 12 om rettslig vern mot etnisk diskriminering der man ønsker å innføre bøter eller fengselsstraff i inntil 3 måneder i de tilfeller der tvangsmulkt ikke tvinger diskrimineringen til å opphøre. I disse dager kan diskriminering på grunnlag av etnisk bakgrunn straffes med fengsel, og vi mener at et slikt virkemiddel også bør kunne benyttes i saker som gjelder alvorlige former for kjønnsdiskriminering. Vi er også enige i ordlyden som kommer fram i NOU 2002:12 § 20 i lovutkastet, og ser det som ønskelig at denne innlemmes i § 18 i likestillingsloven.

Høringens kapittel 10: Andre lovendringer
Når det gjelder innføring av søksmålsfrist i likestillingsloven og forbud mot medvirkning til diskriminering er stiller MiRA-Senteret seg bak forslagene som kommer fram i høringen.

Høringens kapittel 11: Likestillingsloven § 21 – Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.
Når det gjelder departements forslag om dispensasjon fra kravet om kjønnsrepresentasjon i offentlige utvalg, styrer, råd og lignende mener MiRA-Senteret at det er riktig at dispensasjon fra loven om krav til representasjon av begge i kjønn i offentlige utvalg oppheves.

MiRA-Senteret stiller seg positive til at § 21 sjette ledd i likestillingsloven oppheves da den i dag ikke har noen funksjon.

MiRA-Senteret hadde ønsket at det i likestillingsloven kunne komme klarere fram hvordan representasjon av minoritetskvinner i offentlige utvalg m.v. skal sikres. Kvotering av både kvinner og menn med minoritetsbakgrunn er et viktig initiativ for å bedre disse gruppenes deltagelse i det offentlige Norge. Det er også et viktig insitament for motarbeidelse av negativ diskriminering av personer med likeverdig kompetanse, som på grunn av fordommene i det norske samfunnet mot deres etniske bakgrunn eller hudfarge forhindres fra fullt ut å ta i bruk sine ressurser. MiRA-Senteret ser det som nødvendig at minoritetskvinner inkorporeres i § 21 i likestillingsloven.