Barne- og likestillingsdepartementet
v/Arni Hole
PB. 8036 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 200800482-/HBHS

Høringsuttalelse fra Mira-Senteret om «Kvinner og homofile i trossamfunn», forslag til endring i likestillingsloven og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering.

MiRA-Senteret takker for denne anledningen til å uttale seg om forslaget til endring i likestillingsloven og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, politisk og religiøst uavhengig, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi har i mange år frontet arbeidet med å fremme reell likestilling og integrering av kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet. Våre målsettinger er tuftet etter ønske om et flerkulturelt samfunn basert på likestilling mellom kjønn, etnisitet og religion. Vårt mangeårige arbeid mot diskriminering er således et av MiRA-Senteres mange og viktige bidrag i samfunnsdebatten.

MiRA-Senteret har blitt bedt om å se spesielt på forslagene til endring i likestillingsloven og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering. Utvalget foreslår at Arbeidsmiljøloven § 13-3 tredje ledd oppheves, og at krav til samlivsform ved ansettelser i stillinger med arbeidsoppgaver knyttet til trosutøvelsen eller til den religiøse virksomheten til trossamfunn, i stedet må hjemles i den generelle saklighetsregelen under § 13-3, første ledd.

MiRA-Senteret er positiv til dette forslaget, da det vil innsnevre muligheten for trossamfunn til å diskriminere på bakgrunn av kjønn og seksuell orientering.

Videre foreslår utvalget at arbeidsmiljølovens § 13-4, andre ledd, andre punkt, erstattes med følgende bestemmelse: Tilsvarende gjelder opplysninger om søkerens seksuelle orientering. Uttrykket ”homofile legning eller samlivsform” endres til ”seksuelle orientering”. Det er viktig at terminologien samsvarer med øvrige bestemmelser i kapittel 13, derfor vil det være en hensiktsmessig endring, og MiRA-Senteret støtter denne endringen.

I likestillingsloven foreslår utvalget en endring i § 2 slik at loven ikke gjelder for religionsutøvelsen i trossamfunn eller ansettelser i trossamfunn i stillinger knyttet til utøvelsen av bestemte religiøse funksjoner, der kravet om et bestemt kjønn er forholdsmessig og nødvendig ut fra trossamfunnets religiøse lære. Unntaksregelen vil med hensyn til ansettelser i prestestillinger måtte fortolkes i samsvar med Eu’s likestillingsdirektiv artikkel 2 nr. 1 som tillater forskjellsbehandling der kjønn er et vesentlig og avgjørende yrkesmessig krav. Med dagens regelverk har det vært mulighet for trossamfunn å forskjellsbehandle kjønn uten at man på noen måte har hatt mulighet til å regulere dette. Lovendringen vil dermed medføre at ulike trossamfunns muligheter til å forskjellbehandle kjønn i større grad enn tidligere begrenses, da en eventuell forskjellsbehandling må være religiøst begrunnet der kravet om et bestemt kjønn må være nødvendig fra trossamfunnets lære. Unntaket omfatter dermed kun ansettelser av prester, imamer, ”eldste” forstandere, ledere, religiøse lærere med mer, mens ansettelse av personer som ikke har religiøse oppgaver, vil bli omfattet av loven.

MiRA-Senterets erfaringer fra et mangeårig arbeid mot diskriminering på bakgrunn av blant annet kjønn og religiøs tilhørighet, viser at minoritetskvinner – og unge jenter er utsatt for en trippel diskriminering. Det er i dag ingen selvfølge at kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn får konkurrere på like premisser som alle andre – verken på arbeids- og boligmarked, i utdanningsinstitusjonen, på fritiden og i den private sfæren. Disse jentene må ofte kjempe sin likestillingskamp ikke bare i storsamfunnet, men også innad i sine minoritetsmiljøer. I lovforslagene som utvalget har kommet med, blir muligheten for trossamfunn til å forskjellsbehandle kvinner og homofile begrenset. MiRA-Senteret er derfor positivt stilt til at det nå vil legges vekt på at forskjellsbehandling ikke skal kunne skje vilkårlig, men derimot bygge på et krav som følger fra religionen.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med skriftlig innspill til forslaget til endring i likestillingsloven og arbeidsmiljølovens særlige unntak fra forbudet mot diskriminering, og ser frem til en endelig avklaring av lovendringen.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder