Arbeids- og inkluderings Departementet,
Integrerings- og mangfoldsavdelingen,
Postboks 8019 Dep,
0030 Oslo

Deres referanse
05/2787-25 NWO

Høring til forslag om endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om statsborgerskap og forskrifter til statsborgerloven

Departementet ønsker endringer i statsborgerloven som gjelder styringsforholdene for at disse skal samsvare med tilsvarende endringer i utlendingsloven. Departementet ønsker også at statsborgerloven bedre skal hjemle behandling av personopplysninger. I tillegg ønsker Departementet kommentarer til flere forskrifter til statsborgerloven.

Nedenunder følger MiRA-senterets kommentarer:

Til § 7
Her foreslås det at politiattest skal vedlegges søknad om statsborgerskap. Her skal det framgå om søkeren er ilagt straffereaksjoner og om søker er anmeldt, siktet eller tiltalt for staffbare forhold.

MiRA-senteret er av den oppfatning at behandlingen av statsborgerskap allerede tar lang tid fra myndighetenes side, og at det er en omfattende oppgave for søker som må innhente mange ulike typer dokumenter fra mer eller mindre velvillige offentlige instanser. Vi tror at det er enklest for utlendingsmyndighetene å innhente denne dokumentasjonen, også siden det faktisk er politiet som forbereder saken.

Vi foreslår derfor at det utheves i forskriften at utlendingsmyndighetene tar ansvaret med å innhente informasjon om straffbare forhold. Vi mener også at det kun er dokumenterte straffbare handlinger som bør inngå i informasjonen i tillegg til forhold som søker eventuelt er siktet for på det tidspunkt søknaden fremmes. Dette bør presiseres.

§ 27
Det foreslås her at vedtak til gunst for søker truffet av Utlendingsdirektoratet kan overprøves av Utlendingsnemnda. Beslutningen om overprøving må skje innen 4 måneder etter at vedtaket ble truffet, og om de finner at vedtaket skal oppheves sendes den tilbake til UDI for ny behandling. Når Utlendingsnemnda har truffet vedtak til gunst for utlendingen, kan departementet ved søksmål få prøvet gyldigheten av vedtaket.

MiRA-senteret er sterkt bekymret over denne generelle adgangen til å overprøve positive vedtak. Noe vi også har gitt uttrykk for ved behandling av utlendingssaker. Kommer det fram at opplysninger har vært gitt på uriktig grunnlag, bør selvfølgelig et positivt vedtak endres, men det er det allerede gitt adgang for i regelverket ved tilbakekall av en tillatelse. Vi ber derfor om at de foreslåtte ledd 5, 6 og 7 tas vekk.

§ 28
Det foreslås at Departementet ikke kan instruere om avgjørelser av enkeltsaker, kun prioritering av saker. Men departementet kan instruere for å ivareta hensynet til rikets sikkerhet eller utenrikspolitiske hensyn.

MiRA-senteret forstår behovet for Departementet til å instruere om sikkerhetspolitiske forhold, men vi er i mot adgangen til å instruere ut i fra utenrikspolitiske forhold. Vi begrunner dette med at vi ikke ønsker at tilgangen til statsborgerskap reguleres av ulike politiske strømninger og debatter.

Nytt 2. ledd i § 29
Her heter det at offentlige myndigheter uten hinder av lovbestemt taushetsplikt skal gi opplysninger til UDI, Utlendingsnemnda og Departementet etter anmodning.

MiRA-senteret ønsker at taushetsplikten bevares og at det kun i helt spesielle tilfeller, f.eks sikkerhetspolitiske, kan gis unntak.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder

Meltem Safak Lundsten
Nestleder