Pressemelding:

MiRA-Senteret reagerer sterkt på Kommunal- og regionaldepartementets forslag om nye bestemmelser i lov om statsborgerskap. Særlig reagerer senteret på forslagene om tilbakekallelse av innvilget statsborgerskap ved manglende løsning fra opprinnelig statsborgerskap og forslaget om ervervsvilkår for personer født i riket eller ankommet før fylte 18 år.

Departementet går med dette imot to av Statsborgerlovutvalgets forslag:

  1. å legge prinsippet om dobbelt statsborgerskap til grunn for ny statsborgerlov og
  2. 12 års aldersgrense for erverv av statsborgerskap på selvstendig grunnlag.

Vår største bekymring er at rettsikkerheten til en stor gruppe ikke-norske borgere i Norge svekkes betraktelig sammenlignet med det forslagene til Statsborgerlovutvalget gjør. MiRA-Senteret reagerer på at myndighetene foreslår prinsipielle lovendringer som vil innskrenke rettighetene til utenlandske borgere her i landet basert på enkeltsaker. De begrunner disse endringene ut fra sikkerhetspolitiske hensyn. De ser i liten grad ut til å bry seg om at endringene også vil ramme personer som på ingen måte representerer en trussel mot norsk sikkerhet.

MiRA-Senteret mener at når enkeltsaker blir utgangspunkt for slike alvorlige lovendringer, er det grunn til å reagere. Vi kan ikke tillate at regjeringen går bort fra den helhetlige tankegangen og rettferdigheten i lovarbeidet i et flerkulturelt samfunn. Lovverket må reflektere visjonen om at alle skal få en likeverdig behandling, og unngå lover som gjør at enkeltpersoners handlinger får konsekvenser for hele grupper.

For ytterligere kommentarer, kontakt Fakhra Salimi på tlf. 22 11 69 20 eller post@mirasenteret.no.