Arbeids- og inkluderingsdepartementet
PB 8019 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 200800988-/CEF

Høringsuttalelse i forhold til høringen – endring av utlendingsforskriften § 49 – bortfall av bosettingstillatelse

MiRA-Senteret takker Arbeids- og inkluderingsdepartementet for muligheten til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med høringen – endring av utlendingsforskriften § 49 – bortfall av bosettingstillatelse.
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner, unge jenter og barn med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi har i mange år frontet arbeidet med å fremme reell likestilling og integrering av kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet, og har dessverre høstet mange erfaringer fra dette arbeidet i forhold til hvordan den norske staten gjennom det norske lovverket unngår å ivareta mange utsatte minoritetskvinner – og menns rettigheter til å leve et fullverdig liv i det norske samfunnet.

Departementet foreslår en endring av utlendingsforskriften § 49 andre ledd annet punktum vedrørende beregning av to-årsfristen for bortfall av bosettingstillatelse. Etter gjeldende rett, utlendingsloven § 12 fjerde ledd, bortfaller bosettingstillatelse når utlendingen har oppholdt seg utenfor riket sammenhengende i 2 år.

I gjeldende forskrift § 49 annet ledd annet punktum er det videre fastsatt at oppholdet utenfor riket også skal anses å være sammenhengende dersom utlendingen i løpet av en 4-års periode har hatt flere opphold i utlandet som til sammen har en varighet på 2 år.

Departementet anser dagens regel å være både problematisk i forhold til lovens vilkår om at oppholdet i utlandet må være sammenhengende, og fordi den legger strengere begrensninger på mulighetene til utlandsopphold enn det som er nødvendig og ønskelig. Bestemmelsen vil blant annet kunne føre til bortfall av bosettingstillatelse selv om utlendingen har langvarige opphold i riket.
Departementet foreslår derfor at en ny to-årsfrist etter et utenlandsopphold begynner å løpe når utlendingen har oppholdt seg i riket minst like lenge som varigheten av det forutgående oppholdet utenfor riket.

Dette vil etter MiRA-Senterets mening kunne føre til at en utlending på tross av lengre opphold i utlandet, ikke behøver å oppleve bortfall så fremt utlendingen oppholder seg i riket minst like lenge som varigheten av siste opphold utenfor riket.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår derfor at dagen § 49 annet ledd skal lyde: Bopelen eller det faktiske oppholdet utenfor riket anses å være sammenhengende selv om utlendingen har hatt ett eller flere opphold av kortere varighet i riket. For at ny toårsfrist etter første ledd skal begynne å løpe, må utlendingen oppholde seg i riket minst like lenge som varigheten av det forutgående oppholdet utenfor riket.

MiRA-Senteret ser lovforslaget som en positiv endring og i favør av opprettholdelse av individets alminnelige menneskerettigheter, og støtter departementets forslag om endring av utlendingsforskriften § 49.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med høringen – endring av utlendingsforskriften § 49 – bortfall av bosettingstillatelse, og ser frem til en endelig avklaring av lovendringen.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder