Høringsuttalelse oversendt Kommunal- og regionaldepartementet, februar 2005

Høringsuttalelse fra MiRA ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner om forslag til endringer i utlendingsloven §§ 6 og 39 og utlendingsforskriften §§ 10, 122 og 195

MiRA-senteret takker for anledningen til å kommentere høringsutkastet.

Flere av forslagene til regelendringer kommer som følge av en utredning om tiltak som kan bedre situasjonen for dem som er utsatt for vold og trakassering fra utlendinger i Norge.

MiRA-senteret er generelt av den prinsipielle oppfatning at utlendinger fast bosatt i Norge må straffes i Norge og voldsbruk må møtes med egnede tiltak på lik linje med det norske lovbrytere møtes med. Vi viser til Kvinnevoldsutvalgets anbefalinger og MiRA-senteret og andres påpekning av behovet for beskyttelse av minoritetskvinner som er spesielt utsatte pga blant annet manglende nettverk og beskyttelse i Norge. Utvisning er en tilleggsstraff og en reaksjonsform som kun utøves ovenfor utenlandske borgere bosatt i Norge. Utvisning bør kun være relevant ovenfor personer som ikke har fast opphold i Norge.

Vi kommenterer forslagene kronologisk:

 1. Departementet ønsker å endre regelverket slik at utlending som er siktet for et straffbart forhold, eller i løpet av de siste 3 årene er ilagt straff eller særreaksjon for et straffbart forhold, ikke gis adgang til å søke fra riket. Departementet ønsker å fremme beskyttelsen for dem som er utsatt for vold og trakassering.
  Slik det nye leddet i lovens § 6 er foreslått vil alle som er siktet eller ilagt en straff forhindres fra å søke fra landet. MiRA-senteret mener at en siktelse ikke nødvendigvis beviser en skyld og det presiseres heller ikke hva slags lovovertredelser det siktes til ved straffbar handling. Vi er derfor i mot § 6 b) og c) og anbefaler at det i forskriftene understrekes en rask saksbehandling av disse sakene, slik at deres rett til opphold kan avklares. Vi anbefaler også at Departementet går gjennom Kvinnevoldsutvalgets anbefalinger for tiltak mot voldsutøvere for å styrke egnede tiltak ovenfor denne gruppen.
 2. Departementet ønsker å utvide adgangen til å fremme søknad fra riket for særkullsbarn.
  MiRA-senteret støtter Departmentets forslag.
 3. Departementet ønsker å stramme inn adgangen til å søke fra riket for ektefeller og partnere som ankommer Norge på besøksvisum. Departementet mener regelverket kan virke inkonsekvent ved at personer som er innvilget visum som følge av at de ikke ønsker varig opphold, likevel gis anledning til å søke om dette fra riket.
  MiRA-senteret er sterkt uenig i Departements argumentasjon. Vi mener at flere deler av regelverket bør endres, slik at det er mulig å komme til landet som ektefelle og partner og prøve ut forholdene. Slik det er nå er det ikke anledning for dette. Vi anbefaler derfor at nødvendige deler av regelverket endres slik at dette blir mulig.
 4. Departementet foreslår å skjerpe dagens forvaltningspraksis når det gjelder forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker, for å fremme beskyttelsen av mulige ofre for familievold eller annen alvorlig kriminalitet.
  MiRA-senteret er svært engstelig for ytterligere innskjerpninger av forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker. Denne vurderingen skal være vektig i forhold til utlendingen selv og dennes familiemedlemmer. Ved familievoldsaker viser vi igjen til Kvinnevoldsutvalgets anbefalinger.
 5. Av hensyn til de fornærmede ønsker Departementet også å begrense retten til utsatt iverksetting i saker som gjelder trusler, familievold og annen grov vold.
  MiRA-senteret viser igjen til Kvinnevoldsutvalgets konklusjoner.