Høringsuttalelse oversendt Kommunal og regionaldepartementet februar 2004 som svar på departementets forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriftene for å legge om tilbudet om fritt rettsråd i asylsaker.

Høringsuttalelse fra MiRA-senteret om rettshjelp i asylsaker

MiRA-Senteret takker for anledningen til å kommentere Departementets forslag til endringer i utlendingslovens § 42 og utlendingsforskriftens § 147, samt forslag om innføring av ny § 145 i utlendingsforskriften.

MiRA-senteret merker seg at myndighetene ønsker å innføre en ny advokatordning, hvor advokatbistand kun skal gis i klageomgangen. Vi merker oss at dette kun gjelder i asylsaker og ikke for enslige mindreårige. Bortfall av rettshjelp skal kompenseres med styrket informasjon i søknadsfasen, gitt av NOAS og UDI. Nye advokatlister skal lages m.h.t at søkernes behov ivaretas bedre.

Advokathjelpen og antall timer generelt skal differensieres i forhold til sannsynligheten for at det blir gitt beskyttelse.
MiRA-senteret er også av den oppfatning at asylsøkere bør få langt bedre rettshjelp enn det de tilbys i dag. Vi har i mange tilfeller ikke vært fornøyd med kvaliteten på advokatarbeidet, så slik sett er vi glad for at det settes søkelys på hvordan rettshjelptilbudet kan forbedres.
Vi synes også det er en god ide at søkerne kommer i kontakt med for eksempel NOAS, men hadde ønsket at tilbudet hadde vært spesifisert slik at vi var sikre på at de kollektivt og individuelt får den oppfølging de trenger. At NOAS i realiteten får mulighetene til å ha en større kapasitet og kvalitet i arbeidet. Vi vet jo fra vårt eget arbeid med rådgivning at en enkelt søker kan trenge mye assistanse for å forholde seg til asylprosessen i Norge, skaffe dokumentasjon og få fram de argumenter og poeng som er viktige i en slik søknad. Dernest er det også viktig med noen som på en trygg måte kan veilede søkerne. Alle disse faktorene er viktige for at søker på et så tidlig tidspunkt som mulig kan legge fram vesentlige fakta for saken. At vesentlige momenter fremmes så tidlig som mulig har vist seg å ha stor betydning også i en eventuell klageomgang for troverdigheten til søker.

MiRA-senteret har følgende innvendinger til endringer i rettshjelpstilbudet:

  • Tilbudet fra NOAS må kvalitetssikres både med hensyn til kvalitet og omfang. Det betyr at den enkelte søker må få en bedre rettshjelp i første instans enn det som har vært gjeldende praksis. Søker må få både kollektiv og individuell hjelp i et omfang som prinsipielt setter søker i stand til å formulere sine argumenter til myndigheter og andre.
  • MiRA-senteret foreslår at ordningen jevnlig evalueres, med brukerne/søkerne som en relevant gruppe å konsultere i tillegg til andre frivillige organisasjoner. I og med at NOAS nå blir en del av ”systemet” er det nødvendig at andre organisasjoner som arbeider med tema får anledning til å kommentere kvaliteten av arbeidet i tillegg til at det offentlige prøver effektiviteten.
  • Det har vist seg vanskelig for kvinnelige asylsøkere å få fram sitt asylgrunnlag, disse bør få en utvidet rett til advokathjelp i klageomgangen (mer enn 5 timer) om søker og advokat kan begrunne et slikt behov.
  • Barnefamilier kan også ha grunnlag for utvidet rett til advokathjelp i og med at barn kan ha et grunnlag for en selvstendig søknad. Vi ønsker at timeantallet utvides også for denne gruppen om søker, fullmektig og advokat kan begrunne behovet.
  • Enslige, mindreårige asylsøkere bør ha assistanse fra advokater med barnerett som spesiale.
  • Advokatene på advokatlista bør ha utvidet kompetanse innen internasjonal rett, barne- og kvinnerett.
  • En søker må ha anledning til å bytte advokat (og tolk) dersom det foreligger et sakelig grunnlag for dette.