Høringsuttalelse oversendt Kommunal- og regionaldepartementet februar 2004 etter forslag til endringer i utlendingsloven som omhandler styringsforhold på utlendingsfeltet m.m. Bakgrunnen for endringene er et ønske om mer samsvar mellom politiske mål og praksis på utlendingsfeltet. Noen av forslagene er blant annet drøftet i Stortingsmelding nr 21 (2003–2004).

Høringsuttalelse fra MiRA-senteret om styringsforhold på utlendingsfeltet

MiRA-senteret takker for anledningen til å kommentere forslag til endringer i utendingsloven om styringsforhold m.m.

MiRA-senteret er kjent med fellesuttalelsen fra en rekke organisasjoner med NOAS i spissen og stiller seg i prinsippet også bak denne fellesuttalelsen. I tillegg vil vi også fremme noen egne synspunkter.

1. Adgangen for KRD til å gi generelle instrukser til Utlendingsdirektoratet
For MiRA-senteret er søkers rettssikkerhet, behov for beskyttelse og ulike menneskerettigheter viktigere enn en regjerings politiske ønske om til enhver tid å stå fritt til å velge ny kurs og avgjøre menneskers skjebne der og da. For oss ligger det en rettsikkerhetsgaranti i at Departementets forslag til lov- og forskriftsendinger må behandles ad konstitusjonelle veier.
MiRA-senteret er i mot KRDs forslag til økt instruksjonsmyndighet.

2. Adgang for KRD til å bringe UDIs positive vedtak inn for utlendingsnemnda
For langt de fleste søkere er søknadsprosessen en stor psykisk påkjenning. Stadig opplever også bosatte innvandrere/flyktninger en uthuling i deres absolutte rettigheter til opphold i landet. Å skulle utsette personer med positive vedtak for nok en runde er helt uakseptabelt.
MiRA-senteret mener at et positivt vedtak ikke skal kunne overprøves. Det foreligger allerede i dag mulighet til å omgjøre beslutninger dersom det viser seg at et vedtak er fattet på bakgrunn av uriktig dokumentasjon.

3. Opprettelse av stornemnd
MiRA-senteret har ingenting i mot at Koordineringsutvalget nå skal hete en stornemnd. Vi har heller ingenting i mot at stornemnda går igjennom vedtak for å evaluere praksis.
MiRA-senteret er imidlertid i mot at stornemnda skal kunne åpne saker hvor det allerede er fattet positive vedtak.

4. Innskrenkninger i UNEs kompetanse til å omgjøre gyldige vedtak på bakgrunn av omgjøringsanmodninger
MiRA-senteret ønsker å opprettholde den nåværende ordning.