Høringsuttalelse oversendt Kommunal- og regionaldepartementet februar 2004 i etterkant av departementets forslag til endringer i utlendingsloven som gjelder utlendingers adgang og opphold i Norge.

Høringsuttalelse fra MiRA-senteret om tilpassing til Schengen regelverket

MiRA-senteret takker for anledningen til å kommenterer forslag til endringer i utlendingsloven og straffeloven som en følge av EU’s direktiv 2002/90/EF og rammebeslutning 2002/946/RIA.

Formålet med direktivet og rammebeslutningen er å bekjempe hjelp til ulovlig innvandring i forbindelse med ulovlig grensepassering når hjelpen har som mål å opprettholde nettverk som utnytter mennesker. Disse skal supplere andre virkemidler som er vedtatt for å bekjempe ulovlig innvandring, ulovlig arbeid, menneskehandel og seksuell utnytting av barn.

Utlendingslovens § 47 tredje ledd bokstav b:
Departementet ønsker å fjerne kravet om ”vinnings hensikt” for å kunne straffe tredjepersoner som hjelper utlending til ulovlig innreise i Norge eller annen Schengen stat. Dette begrunnes med at det ikke er et krav i EU’s direktiv.

MiRA-senteret er uenig i Departementets begrunnelse på dette området.

Vi mener at det framgår av sammenhengen at det i dette tilfellet ikke kun menes en ”urettmessig fortjeneste” men en fortjeneste av en kriminell handling. Vi er helt enig i behovet for å straffe organisert kriminalitet, men mener at den måten Departementet nå formulerer bestemmelsen vil forhindre hjelp til mennesker i nød. Direktivet forhindrer ikke Departementets mulighet til fortsatt å bruke ”vinnings hensikt” som en presisering av den kriminelle hensikt.

Direktivet sier at det ikke er straffbart å yte en person humanitær bistand ved å hjelpe til ulovlig innreise og transitt. Departementet er ikke positiv til å ta med en slik tilføyelse. Det hevdes at nødrettsbestemmelsen i tilstrekkelig grad fanger opp de handlinger som ikke bør straffeforfølges.

MiRA-senteret er av den oppfatning at presiseringen ”humanitær bistand” tydeliggjør formålet med å komme organisert kriminalitet til livs. Nødrettsbestemmelsen vil gjelde på et snevrere område enn om vi får med tilføyelsen om ”humanitær bistand”.