Høringsuttalelse oversendt Kommunal- og regionaldepartementet, april 2004

Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om forslag til endring i utlendingsforskriften om krav til visum

MiRA-Senteret takker for anledningen til å kommentere Departementets forslag til endring av utlendingsforskriften paragraf 106 om vilkår for å få visum.

Det vises til at det skal innføres et standard vilkår at søker for å få Schengen-visum, som hovedregel må ha en forsikring som dekker eventuelle utgifter i forbindelse med hjemsendelse av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og/eller akutt sykehusbehandling.

Det kan gjøres unntak fra kravet om forsikring der det finnes tilstrekkelig forsikring søkers erhvervssituasjon tatt i betraktning, eller er det innen rammen av det lokale konsulære samarbeidet konstateres at det for visse tredjelandsborgere er umulig å tegne slik forsikring.

MiRA-Senteret er sterkt bekymret for dette nye tillegget i forskriften § 106, fordi det spesielt vil gå ut over mulighetene til personer fra tredjeland, dvs utenfor EU/EØS området til å komme til Norge på turistbesøk, familiebesøk, offentlige oppdrag, forretningsreise, studiebesøk eller annet formål. Svært mange av disse kommer fra land som ikke har den samme type forsikringsordninger som Norge. Kravet om at garantisummen må være på et minimum av 30000 Euro er også svært høyt.

MiRA-Senteret savner en konkret redegjørelse fra Departementet om hvordan det nye kravet vil slå ut for besøkende fra de ulike land.

I forslaget til nytt annet ledd, heter det at ”søker som en hovedregel må fremlegge dokumentasjon på reise/sykeforsikring som dekker eventuelle utgifter i forbindelse med hjemsendelse av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og/eller akutt sykebehandling. Formuleringen ”som en hovedregel” vil gjøre det vanskelig og innebærer et nytt byråkrati for å dokumentere at dette kan være et umulig krav.

MiRA-Senteret foreslår at det i nytt annet ledd heter at ” Det skal fremlegges dokumentasjon på reise/sykeforsikring som dekker eventuelle utgifter i forbindelse med hjemsendelse av medisinske årsaker, nødvendig legebehandling og /eller akutt sykehusbehandling.” Vi foreslår også at det tilføres et nytt tredje ledd hvor det klart og tydelig framgår at når det ikke er mulig å få en slik forsikring til en overkommelig pris, så er det nok at ambassaden/konsulatet anbefaler bortfall av krav om forsikring. Ambassadene/konsulatene må allerede nå skaffe seg en oversikt over slike lokale forsikringsordninger i de ulike regioner i verden.

MiRA-Senteret mener at slik Departementet har formulert kravet er det i strid med både FNs og den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Det er nemlig mulighetene for besøksvisum til familiemedlemmer som vil være en av de alvorligste begrensningene når det nye kravet innføres. Et ikke ubetydelig antall norske statsborgere eller innvandrere som har bodd her i årrekker vil rammes av den nye bestemmelsen i muligheten til å få besøk av sine familier.

All dokumentasjon viser hvor vanskelig det er allerede nå er å få besøksvisum for familiemedlemmer, senest dokumentert i forskning fra amanuensis Bente Puntervold Bø, om ikke kravet om forsikring skal bli et ytterligere hinder. Et hvert menneske bør ha anledning til besøk fra sine slektninger enten det er til vanlige besøk, til dødsfall, til fødsler eller andre spesielle besøk.

Også de andre typer besøk bør oppmuntres heller enn forhindres i et globalt samfunn, hvor nye impulser kan være viktig for vekst og velferd.