Høringsuttalelse oversendt Kommunal – og regionaldepartementet, april 2004

Høringsuttalelse fra MiRA-Senteret om forslag til endring av utlendingsforskriften om unntak fra kravet om arbeidstillatelse for utenlandsk mannskap på utenlandsregistrerte skip som trafikkerer norske havner.

MiRA-Senteret takker for anledningen til å kommentere forslaget om endring av utlendingsforskriften § 8 første ledd.

Utlendingsmyndighetene har funnet det aktuelt å vurdere arbeidstillatelse overfor utenlandsk mannskap fra land utenfor EØS-området. Utvidelsen av EU vil også føre til at skip og mannskap fra flere europeiske land fra 1. mai 2004 vil få formelle rettigheter til å delta i norsk innenriksfart.

MiRA-Senteret er enig med Departementet i ikke å innføre krav til arbeids- og oppholdstillatelse for denne gruppen sjømenn. Vi mener alternativ 1. er det beste forslaget, som innebærer et generelt unntak fra krav om arbeids- og oppholdstillatelse for utenlandsk mannskap som trafikkerer norske havner.