Utenriksdirektoratet
Regelverksavdelingen
PB 8108 Dep
0032 Oslo

Deres ref. 08/3513-14/KJKL

Høring om utkast til rundskriv om registrering av navn

UDI har sendt et utkast til rundskriv med retningslinjer for registrering av navn ved søknad om første gangs tillatelse, som er ment å erstatte rundskriv RS 2003 – 002, på høring. MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn (heretter MiRA-Senteret) takker UDI for anledningen til å kommentere forslaget.

MiRA-Senteret har siden 1989 jobbet for å bedre minoritetskvinners levekår i Norge. Vi tilbyr juridisk bistand, krisehjelp og veiledning, kurs og seminarer, og er et generelt møtested for minoritetskvinner i Norge. MiRA-Senteret jobber aktivt for å opprettholde og utvide et nettverk av minoritetskvinner i Norge og internasjonalt, og arrangerer kulturelle og sosiale aktiviteter. I tillegg til våre faste tjenester og tilbud driver vi en utstrakt informasjonsvirksomhet som er rettet både mot minoritetskvinner og mot samfunnet ellers.

UDI ønsker å få merknader knyttet til utkastet til rundskriv og de endringer dette medfører i forhold til gjeldende retningslinjer og ber i høringsbrevet alle høringsinstansene spesielt gi innspill/kommentere på 4 særskilte problemstillinger, og politiet som høringsinstans spesielt på 1 problemstilling (som MiRA-Senteret her ikke har tatt stilling til);

 

  • Av punkt 1 annet avsnitt fremgår det at det som er fastsatt om riktig registrering generelt, gjelder så langt det passer for alle førstegangssøknader. Direktoratet ønsker tilbakemelding på om retningslinjene passer for alle typer førstegangssøknader, eller om det er noen søknadstyper hvor retningslinjene, eller deler av retningslinjene, ikke passer. MiRA-Senteret anerkjenner viktigheten av å registrere navn på søker på en konsekvent og korrekt måte, men mener det på bakgrunn av mangelfull informasjon om de ulike typer av førstegangssøknader, er vanskelig å vurdere om retningslinjene kan anvendes fult ut på for eksempel visumsøknader.
  • Etter punkt 3.5 skal søkere som har nær familie som allerede er registrert i Norge, få anledning til å velge å bli registrert med navnet slik det allerede er registrert for disse familiemedlemmene, uavhengig om dette navnet er i tråd med den etablerte transkriberingsstandarden for søkers språk. UDI ber om tilbakemelding fra høringsinstansene på om dette er hensiktsmessig. I rettelser i høringsbrevet av 03.03.2009, presiseres det at det for søkere med nær familie i Norge, samt mindreårige søsken og deres foresatte, foreslås det nå gitt særskilte retningslinjer, for å sikre at familiemedlemmer blir registrert i tråd med hverandres navn, jf. punkt 4.4 og 4.5. MiRA-Senteret støtter forslaget i rundskrivet om å fragå normen for transkriberingsstandarden for søkers språk i de tilfeller hvor familiemedlemmer har bosatt seg i landet og registrert familienavnet før denne standarden ble laget. Alle mennesker bør få opprettholdt sin rett til å føle at deres identitet synliggjøres ved at alle som ønsker det skal kunne få skrevet familienavnet på samme måte. Spesielt for flyktninger og asylsøker, som på mange måter føler seg frarøvet deler av sin identitet, bør kunne slippe den belastningen det kan være å i tillegg miste det særpreget familienavnet kan gi.
  • Etter punkt 4.5.1 i utkastet skal søkere med familiemedlemmer som allerede er registrert i Norge, orienteres om familiemedlemmenes navn, både i forhold til skrivemåte av navnet og i forhold til valg av etternavn. Dette reiser problemstillinger i saker hvor søkere eller herboende familiemedlemmer anfører å være truet av den annen part. I rundskrivet foreslås det at søker skal få informasjon om herboende familiemedlemmer kun dersom det kan slås fast at det ikke foreligger en trussel for noen av partene ved at disse opplysningene oppgis. MiRA-Senteret støtter forslaget fullt ut. Det er her likevel viktig å anføre at det må utarbeides grundige og nøyaktige rutiner for å fastslå om en slik trussel kan foreligge.
  • Tidligere praksis om at skjemaet som benyttes ved registrering av søkerens navn skal legges til saken som et 0-dokument, foreslås ikke videreført. UDI ønsker å vite høringsinstansenes syn på om dette skjemaet bør registreres som et vanlig saksdokument eller 0-dokument. Skjemaet bør etter MiRA-Senterets syn registreres som et vanlig saksdokument.

MiRA-Senteret takker for muligheten til å komme med innspill til høringsdokumentet ”Utkast til rundskriv om registrering av navn”, og vi håper at våre synspunkter blir tatt til etterretning.

Med vennlig hilsen

Fakhra Salimi
Leder
MiRA-Senteret