Justis- og politidepartementet
Politiavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 200805882-/SLN

Høringsuttalelse til høringen – forslag om endringer i passforskriften

MiRA-Senteret takker Justis- og politidepartementet for muligheten til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med høringen – forslag om endringer i passforskriften.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner er en landsdekkende, frivillig organisasjon som har mange års erfaring med spørsmål knyttet til likestilling og juridiske rettigheter for kvinner og unge jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Vi har i mange år frontet arbeidet med å fremme reell likestilling og integrering av kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i det norske samfunnet. Våre målsettinger er tuftet på et ønske om et flerkulturelt samfunn basert på likestilling mellom kjønn, og mennesker med ulik etnisitet og religion. Senteret et også et sosialt samlingssted hvor kvinner med minoritetsbakgrunn kan møte likesinnede og daglig har vi kontakt med kvinner og jenter som tilbys juridisk bistand, krisehjelp og veiledning. Ved siden av våre faste tjenester og tilbud driver vi en utstrakt informasjonsvirksomhet som er rettet mot både minoritetskvinnene og samfunnet ellers.

Departementet ber om uttalelse til forslagene i høringsbrevet, og særskilt til forslagene om endringer i punkt 3.12 om fellespass, samt regulering av formål i forskriftsteksten i punkt 3.14.

Lovendringer og endringer i forskriftene har stor betydning og konsekvenser, ikke bare for borgere av andre land enn Norge, men også for rikets egne borgere. Stemmer som formidler det sivile samfunns interesser må derfor være er en viktig del av prosessen i forhold til de endringene i lov og forskrifter som ønskes vedtatt. MiRA-Senteret mener det er viktig at organisasjoner er høringsinstanser, fordi dette styrker sivilsamfunnets stemmer med hensyn til å påvirke lovendringer. MiRA-Senteret har valgt å respondere kun på de punktene som senteret mener vil få konsekvenser for de det berører i et minoritets- og likestillingsperspektiv, og våre brukere og målgrupper; minoritetskvinner (eller barn) bosatt i Norge. Vi har også valgt kun å respondere med hensyn til de punktene vi ikke har svart på tidligere.

MiRA-Senteret ønsker å kommentere de konkrete endringene én og én, i den rekkefølgen de fremkommer i høringen.

3. De konkrete endringsforslagene i passforskriften

3.1 § 1 Personlig fremmøte
Det foreslås at nåværende ordning med at det kan gjøres unntak fra kravet om personlig oppmøte ved søknad om pass, fjernes. Det skal ved passøknad tas opp biometri ved hjelp av særskilt utstyr. Dette betinger at søker møter opp, eller at passmyndigheten ved hjelp av mobilt utstyr oppsøker passøker. Vi foreslår at dette uttales i forskriften, jf. forslag til nytt første og annet ledd. Nåværende tredje ledd foreslås strøket.

MiRA-Senteret bifaller justis- og politidepartementets forslag om at den nåværende ordningen om at det kan gjøres unntak fra kravet om personlig oppmøte ved søknad om pass, fjernes. Dette betinget at § 1 Personlig fremmøte 2. (annet ledd) trer i kraft. MiRA-Senteret understreker viktigheten av at personer som er bevegelseshemmet eller som av andre helsemessige årsaker ikke kan fremmøte personlig – tas hensyn til ved at passmyndigheten i slike tilfeller pålegges å oppsøke søkeren der søkeren befinner seg.  
 
3. 3 § 3 Underskrift
Det foreslås at overskriften til denne bestemmelsen endres slik at den også omfatter de tilfellene hvor det skal benyttes søknadsskjema, jf. kommentar til § 2. Overskriften foreslås derfor endret til ”Søknad om pass og underskrift”. Ved søknad om pass med biometri er det ikke lenger noe søknadsskjema som skal undertegnes, dette gjøres på en signaturpad. Det foreslås derfor at det tas inn en passus om at søker skal undertegne en utskrift av skjermbildet for å bekrefte at det er oppgitt korrekte opplysninger, samt at søker er kjent med ansvaret ved å avgi falsk forklaring. I femte ledd foreslås videre at det i tillegg til fullmakt må fremlegges kopi av legitimasjon fra den av foreldrene som ikke møter med barnet.

MiRA-Senteret er positive til justis- og politidepartementets forslag om endringer med hensyn til 3. 3 § 3 Underskrift. MiRA-Senteret ser særlig viktigheten av 3.3 § 3 4. som sikrer at kravet om å avgi signatur eller eventuelt å undertegne passboken ikke gjelder for den som ikke kan skrive sitt navn, og i slike situasjoner får mulighet til å angi ”Not able to sign” i signaturfeltet. MiRA-Senteret ser viktigheten av at analfabeter og mennesker som har manglende lese- og skrivekunnskaper, trygges som likeverdige samfunnsborgere med like rettigheter, til tross for at de ikke kan delta i skriftsamfunnet. MiRA-Senteret støtter likeledes at barn under 10 år fritas fra plikten til å signere eller undertegne. Dette sikrer barns rettigheter til pass når de er under skolealder – eller av andre grunner ikke kan skrive. MiRA-Senteret ser videre viktigheten av 3.3 § 3 5. som sikrer at passøknad for umyndige også skal undertegnes enten av foreldrene eller av verge. Dette sikrer barns rettsikkerhet, og kan også være med på å forebygge at barn tas ut av landet og inn i et annet, mot sin vilje. MiRA-Senterets mangeårige erfaring fra arbeid med unge jenter og barn med minoritetsbakgrunn har gang på gang vist hvor viktig fokus på forebygging er i forhold til å sikre rettssikkerheten til denne gruppen av mennesker.
 
3.4 § Fotografi
Ved søknad om pass med biometri skal det tas bilde med egnet utstyr, såkalte biometrikiosker. Det vil i utgangspunktet være opptaksutstyret som eventuelt godkjenner bildet. Det er likevel hensiktsmessig å la kravene bli stående i forskriften for de tilfellene hvor det skal innleveres eget foto. Dette vil gjelde ved søknad om nødpass, pass til små barn, og i tilfeller der opptaksutstyret ikke fungerer og man må benytte reserveløsning med scannning av foto og signatur. Når det gjelder bruk av hodeplagg foreslår vi at det tilføyes ”for eksempel ved sykdom” fordi det har vært en del uheldige tilfeller hvor søkere for eksempel har blitt bedt om å ta av seg skaut som skal skjule håravfall.

MiRA-Senteret er positive til justis- og politidepartementets forslag om å tilføye i lovverket at hodeplagg kan benyttes på passfoto også ved tilfeller av sykdom. MiRA-Senteret benytter videre anledningen til å understreke viktigheten av den allerede eksisterende regelen om retten til å benytte hodeplagg på passbilde av religiøse, eller andre særskilte grunner. MiRA-Senteret benytter forøvrig anledningen til å uttrykke skepsis med hensyn til formuleringen i siste del av § 4 6.”Hodeplagget må ikke tildekke noe av ansiktet eller mer av hodet enn det som er nødvendig”. Ordlyden ”mer enn nødvendig” oppleves litt problematisk i denne sammenhengen ved at det dermed synes åpent for politiet etter skjønn å definere hva som til en hver tid er nødvendig og ikke for enkeltmennesket en står overfor. MiRA-Senteret er redd denne nokså upresise formuleringen kan skape ubehagelige og vanskelige situasjoner for mennesker som av ulike grunner bruker hodeplagg.

3.7 § 7 Dokumentasjon for identitet og statsborgerskap
Det foreslås at kravet om dokumentasjon i form av fødsels-, dåps- og vigselsattest oppheves, da disse opplysningene hentes fra folkeregisteret. I tillegg foreslås det at navneendringer også må kontrolleres mot folkeregisteret. Videre foreslås det at all fremlagt dokumentasjon og opplysninger skal kontrolleres mot opplysninger i folkeregisteret.

MiRA-Senteret støtter det vi opplever som en forenkling av lovverket og en rent byråkratisk endring.

3.8 § 8 Passutstedelse til barn
Det foreslås kun mindre konsekvensjusteringer i denne bestemmelsen. Opplysninger om hvem som har foreldreansvar skal bekreftes ved oppslag i folkeregisteret. Er en annen person enn foreldrene verge, skal dennes stilling dokumenteres gjennom kopi av dom eller lignende.
 
MiRA-Senteret er positive til konsekvensjusteringene i bestemmelsen, og fremholder viktigheten av at barns rettsikkerhet opprettholdes, gjennom tiltak som krever at opplysninger om hvem som har foreldreansvar bekreftes ved oppslag i folkeregisteret.

3.12 § 12 Fellespass
Bestemmelsen om fellespass foreslås opphevet, da det antas at fellespass ikke lenger er i bruk, og det er lite sannsynlig at fellespass vil godtas ved grensekontroll eller for eksempel ved innsjekking på fly, hotell, ferger og lignende. Vi ber om høringsinstansenes synspunkter til dette.  

MiRA-Senteret støtter forslaget om å oppheve bestemmelsen om fellespass, ved at dette antas ikke lenger være i bruk og dermed synes overflødig. MiRA-Senteret ser ikke bort fra at fellespass heller ikke var særlig gunstig for enkeltindividet, og at opphøringen av bestemmelsen om fellespass vil være mer fordelaktig for enkeltmenneskets (og barns) rettsikkerhet.  

3.14 § 14 Sentralt passregister
Det foreslås en ny bestemmelse om innholdet i det sentrale passregister. Innholdet er i stor grad regulert i passloven § 8 om passregister, men det foreslås en hjemmel for lagring av ytterligere tilleggsopplysninger, herunder opplysninger om pass som er meldt tapt eller stjålet, beslutning om passhindring, jf. passloven § 5, beslutning om innlevering og beslag av pass, jf. passloven § 7, samt årsaken til at det ikke utstedes pass med fingeravtrykk, jf. passforskriften § 5. I tillegg foreslås det en angivelse av til hvilke formål, herunder tjenestemessig behov, opplysningene i passregisteret kan brukes. Vi oppfatter at det med ”tjenestemessig behov” innebærer at opplysningene lagret i passregisteret kun kan brukes til grensekontroll og passutstedelse, men ber om høringsinstansenes synspunkter for hvorvidt dette bør komme til uttrykk i forskriftsteksten.

MiRA-Senteret stiller seg positive til de nye bestemmelsene om innholdet i passregisteret. Vi opplever det som gunstig at informasjon om tapt/stjålet pass meldes internasjonalt i tillegg til i Norge, siden det kan bidra til å forhindre identitetstyveri. Dette forutsatt at bestemmelsen utarbeides i henhold til datatilsynets lover om personvern.

MiRA-Senteret takker igjen for anledningen til å komme med en høringsuttalelse vedrørende høringen – forslag til endringer i passforskriften, og ser frem til en endelig avklaring av lovendringen.

Med vennlig hilsen,
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder

 

Ida Berg Slang
Administrasjonsansvarlig