Arbeids- og inkluderings Departementet,
Integrerings- og mangfoldsavdelingen
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Deres referanse
200600489/CDJ

Høring: Nødvendig lovendring som følge av implementering av Schengen grenseføresegn – utlendingslova § 27 / Beslutning om fravikelseav utlendingsinstruksen punkt 5.2

Departementet ønsker endringer i utlendingslovens bestemmelser om bortvisning § 27, bokstav J. Departementet viser en EU- forordning om grensekontroll som kodifiserer og innebærer enkelte endringer i Schengen-regelverket om grensekontroll, som bakgrunn for forslaget.

Nedenunder følger MiRA-Senterets kommentarer:

MiRA-Senteret har med interesse gått gjennom dagens gjeldende rett og forslag fra Departementet.

MiRA-Senteret er svært bekymret over at Departementet vil innføre et nytt bortvisningsgrunnlag i Utlendingslovens § 27, bokstav J. Etter MiRA-Senterets syn er den allerede svært vanskelig å få godkjent innreise til landet, og det foreligger allerede flere bortvisningskriterier av utlendinger i loven som vil ivareta nasjonens trygghet, offentlig orden eller offentlige forbindelse for Norge eller andre Schengen- land.

MiRA-Senteret er av den oppfatning at Departementets forslag ytterligere vil føre til en forsterkning av den allerede praktiserende forskjellsbehandlingen mellom unionsborgere og tredjelandsborgere i forbindelse med innreise til riket. Spesielt vil MiRA-Senteret understreke sin bekymring over at Departementet velger å innskrenke tredjelandsborgeres innreise muligheter til Norge basert på individets helsesituasjon.

MiRA-Senteret anser forslaget som myndighetenes behov for ytterligere å innstramme tredjelandsborgernes mulighet til å oppholde seg i Norge og stiller seg kritisk til forslaget om endring i Utlendingslovens § 27, bokstav J.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder

Meltem Safak Lundsten
Nestleder