Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Innvandringsavdelingen
PB 8019 Dep
0030 Oslo

Deres ref: 200700798-/GHI

Vedrørende høring – Endring i utlendingsloven – tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker

Departementet foreslår i høringsnotat endringer i endring i utlendingsloven – tvungent verneting i Oslo for utlendingssaker

MiRA-Senteret har med interesse gått gjennom vedlagt høringsnotat og nedenunder følger våre kommentarer til forslaget.

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner ønsker ikke at det i forslaget til ny § 47a, skal gis unntak fra Tvisteloven § 32-4 annet ledd. Vi mener at hensynet til den angjeldende skal veie tyngre enn hensynet til arbeidsmengde og kostnader for det offentlige. Vi begrunner dette med viktigheten av sakene, i og med at det er gyldigheten av UDI og UNEs vedtak som skal prøves. Da er det viktig at den angjeldende kan reise søksmålet raskt og fleksibelt der vedkommende har bopel.

Vi håper vårt innspill blir tatt til vurdering i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen
MiRA-Senteret

Fakhra Salimi
Leder