Newsarchive

Høring: Bedre Integrering

The following is an excerpt.

I forbindelse med utredningen “Bedre integrering – mål, strategier og tiltak” avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. juni 2011 har MiRA-Senteret fått anledning til kommentere høringen om samme utredning. Utredningen identifiserer flere ulike mål og tiltak for å bedre integreringen. MiRA-Senteret har valgt å fokusere på særlig to; diskriminering i arbeidslivet og bedre bruk av den kompetansen innvandrere medbringer fra sitt hjemland.

Read more

Høring: Velferd og Migrasjon

The following is an excerpt.

I forbindelse med rapporten om Velferd og migrasjon- Den norske modellens framtid som ble lagt ut 10.mai 2011, har vi på MiRA-Senteret fått muligheten til å kommentere høringen om den samme rapporten.Det er en omfattende rapport på 388 sider. Vi har valgt å kommentere kapttel 14 som handler om “Vurdering av tiltak”.

Read more

Høring: Rettssikkerhet og personvern også for minoriteter

The following is an excerpt.

Utlendingsmyndighetene ønsker adgang til å innhente opplysninger fra andre offentlige organer. MiRA-Senteret har forståelse for den praktiske betydningen av en slik lov, men er svært uenig i at slike hensyn skal gå på bekostning av personvernet og taushetsplikten. Også minoriteter har krav på rettssikkerhet og vern mot mistenkeliggjøring. En kan ikke sette institusjoners behov foran et menneskes behov.

Read more

Welfare state and immigration: Non European nationals as second class citizens?

The following is an excerpt.

The Norwegian Government appointed a committee in august 2009 to provide more knowledge about how the Norwegian welfare model works in a time of increased immigration and emigration. The Committee presented its report and their conclusions regarding the future of the Norwegian welfare model in relation to immigration on the 10th of May 2011. The MiRA Centre views the rapport as an important contribution in the formation of future policies regarding immigration and integration, but do, at the same time, worry about the way women with ethnic minority background are portrayed in the rapport and consider some of the suggested solutions to be injurious to the rights of women.

Read more