Image«Livets ansikt bak det dødelige viruset»
I denne utgaven kan lese artikler både fra vårt valgmøte i forkant av kommunevalget, og den nasjonale konferansen om psykisk helse Minoritetsbakgrunn – ressurs eller byrde? I tillegg kan du lese om HIV/AIDS-problematikken og kritiske perspektiver på norsk mangfoldspolitikk.

Innhold:

Leder; La meg snakke!
Den rød-grønne regjeringen har gjort tvangsekteskap til en av de store satsningsområdene for å fremme sin inkluderingspolitikk. De har bevilget over 70 millioner kroner til bekjempelse av denne tradisjonen. I tillegg til kriseboliger med fire etnisk norske ansatte, skal det opprettes tretti tvangsekteskapsrådgiverstillinger på utvalgte skoler rundt om i landet. Vi håper at noen av disse rådgivere vil ha etnisk minoritetsbakgrunn, og at særlig de gruppene som er direkte berørt av tvangsekteskap vil bli representert.

Ruth Reese: Striden følger meg!
”The Black Rose” er i Oslo byarkiv! MiRA-Senteret har bidratt med sitt rikholdige arkiv om denne store sangerinnen som fra 1960- og 70-tallet også gjorde seg gjeldende med sitt budskap om likhet og rettferdighet.

Livets ansikt bak det dødelige viruset

Intervju med Jeanne Gapiya fra Burundi MiRA-Magasinet har truffet denne modige kvinnen som har gitt HIV et ansikt i Burundi. Kampen har vært lang og blitt ført på mange fronter. Men Jeanne Gapiya står ikke alene.
     
Eksklusjon i kjølevannet av multikulturalisme
Det er ingen hemmelighet at nasjonalstaten Norge fører en ekskluderende politikk overfor mennesker som avviker for mye fra ideen om “den hvite nordmann”. En løsning må være at herskeklassen gir fra seg makt, og legger fordommene til side.

MiRA på Mela: Situasjonsrapport fra Rådhusplassen
Blant dekorerte elefanter, fargerike bannere, håndmalte kjøretøy, trommevirvler og fristende boder med spesialiteter fra en hel verden hadde MiRA satt opp telt for å fortelle om sine aktiviteter og arrangementer, og for å sette litt farge på tilværelsen med kurs i hennamaling.

Økonomisk trygghet gjennom reell inkludering i arbeidsmarkedet – et basis behov
Under likestillingskampen på 1970-tallet ble det introdusert kvoteringstiltak for å bedre situasjonen for kvinner på arbeidsmarkedet. I dag trenger minoritetskvinner tilsvarende drahjelp for å kunne hevde seg og oppnå fullt likeverd.

Valgmøte 2007: Inkludering eller marginalisering?

Det er et mål for regjeringen at alle, uavhengig av opprinnelse og kjønn, skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser. Innsats mot rasisme og diskriminering er viktig for å nå dette målet. (Regjeringen.no)

Trygghet og selvtillit hindrer ekskludering
MiRA-Senteret samler minoritetskvinner og fagpersoner til viktig meningsutveksling om migrasjon og psykisk helse

Minoritetsbakgrunn – ressurs eller byrde?
Under likestillingskampen på 1970-tallet ble det introdusert kvoteringstiltak for å bedre situasjonen for kvinner på arbeidsmarkedet. I dag trenger minoritetskvinner tilsvarende drahjelp for å kunne hevde seg og oppnå fullt likeverd.

Uvitenhet løser ingen problemer
Mange kvinner mangler grunnleggende informasjon om hvilke økonomiske rettigheter de har etter en skilsmisse. Dette gjelder spesielt kvinner som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening med sine ektemenn.

Er tilrettelagte møter mellom offer og gjerningsperson én vei å gå?
Innspill til voldtektsutvalget

MiRA-Senterets innspill presentert for voldtektsutvalget 23. mai 2007 i forbindelse med spørsmålet om tilrettelegging av møter mellom offer og gjerningsperson ved seksuelle overgrep.

Introduksjonsordningen – En løsning på Norges integreringsproblemer?
4. juli 2003 vedtok Stortinget Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger. Loven skal bidra til at nyankomne personer med flyktningliknende bakgrunn kvalifiseres til å delta i ordinær utdanning eller i arbeidslivet, og på denne måten blir i stand til å forsørge seg selv og sin familie. Det vektlegges at ordningen skal bidra til å forandre den nyankomne flyktningen fra passiv mottaker til aktiv samfunnsdeltaker, men hvordan har introduksjonsordningen så langt lyktes i dette? 

LESEKROKEN

Kvinners helse på spill. Et historisk perspektiv på fødsel og abort
Berit Austveg er ansatt i Statens helsetilsyn og utdannet lege. På 1970- og 80-tallet arbeidet hun i Helsetjenesten for innvandrere i Oslo. Hun har vært en av nestorene når det gjelder minoritetshelse i Norge. De siste 15 årene har hun imidlertid konsentrert seg om kvinnehelse i utviklingsland. Blant annet har hun jobbet for FNs befolkningsfond. MiRA-Senteret har ved ulike anledninger dratt nytte av hennes kunnskaper og erfaringer fra arbeidet med minoritetskvinners helsesituasjon, blant annet gjennom hennes deltagelse på MiRA-Senterets helsekonferanse tidlig på 1990-tallet. Les anmeldelsen >>