Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Se høringsuttalelsen dom PDF >>