25. juni 2019 11:00 - 25. juni 2019 13:00
  • Tilgjengelige billetter: Ubegrenset
  • Billettpris: Gratis

Til tross for at stadig færre rapporterer om frykt for kjønnslemlestelse ser regjeringen et behov for å skjerpe lovgivningen knyttet til plikten til å avverge kjønnslemlestelse. Med bakgrunn i Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag om endringer i straffeloven og deriblant forslaget om endringer i reglene om avvergingsplikten inviterer MiRA-Senteret til lunsjsseminar på Litteraturhuset, tirsdag 25.juni.

På tampen av fjoråret sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut på høring forslag endringer i straffeloven. I høringsuttalelsen foreslås det endringer i reglene om avvergingsplikten. Det foreslås blant annet at plikten til å avverge kjønnslemlestelse flyttes fra straffelovens § 284 tredje ledd til § 196. Det vil si at avvergingsplikten gjelder enhver og uten hensyn til taushetsplikt.

Nå nærmer sommerferien for alle skolebarn i Norge seg med stormskritt og et sikkert vårtegn på denne tiden av året er forskjellige sensasjonsoppslag i media om minoritetsjenter som blir sendt på ferie til hjemlandet for blant annet å bli kjønns lemlestet. MiRA-Senteret ser på kjønnlemlestelse som et alvorlig overgrep med store fysiske og psykiske konsekvenser for de som er blitt utsatt for dette og mener det er svært viktig at vi har et godt lovverk som beskytter og ivaretar rettsikkerheten til de som blir utsatt for dette. Samtidig mener vi det er meget viktig med en debatt om hvor langt vi skal gå med et lovverk som kan være med på å skape et «angiver-samfunn» der også familie og venner kan bli stilt strafferettslig ansvarlig dersom de ikke varsler om forestående kjønnslemlestelse.

Med dette som bakteppe inviterer MiRA-Senteret til et engasjerende lunsjseminar med varierte faginnlegg som kan løfte en viktig debatt. Følg med på Facebook for mer informasjon.

Program kommer snart.

Grunnet enkel lunsjservering ønsker vi at dere sender påmelding til khansa-ali @mirasenteret.no, senest fredag 21 juni.