MiRA-Senteret avviser de foreslåtte endringene, da vi mener forslagene er basert på løsninger med overveiende vekt på å regulere innvandring fremfor å følge menneskerettslige prinsipper. Senteret krever en utlendingslov som er forankret i internasjonale forpliktelser, herunder FNs flyktningkonvensjon, samt kvinne – og barnekonvensjonen. Sårbarhetsfaktorer tilknyttet kvinner og barn på flukt, må tillegges en betraktelig større vekt i norsk lov og alminnelig rettspraksis.

MiRA-Senteret er imot ytterligere innskrenkinger av retten til familieinnvandring for asylsøkere og flyktninger. Vi mener at forslaget svekker enkelte gruppers rettsikkerhet og er i strid med kvinne- og barnekonvensjonen.

Les hele høringsuttalelsen her!