I MiRA-Senterets høringsuttalelse kommenterer vi de prinsipielle sidene ved Departementets forslag. Vi er kritiske til at stadig flere lovbrudd fører til utvisning og ser på bekymring på en utvikling der utvisning og straff kobles stadig tettere sammen, da dette fører til at flere viktige rettsprinsipper brytes. Vi mener at prinsippet om at man ikke skal idømmes dobbel straff for samme forbrytelse og at det skal være likhet for loven, er to av de grunnleggende rettsprinsippene som trues av at straff og utvisning kobles sammen. Praksisen kan også føre til brudd på retten til respekt for privat- og familieliv.

Les hele vår høringsuttalelse her!