MiRA-Senteret viser til vår høringsuttalelse i forbindelse med høring om kompetanse i barnevern når vi i det følgende kommer med innspill til de to ulike masterutdanningene. Her var vi overordnet positive til kompetansekravene og de forslagene som Departementet kom med, men etterspurte imidlertid søkelys på viktigheten av rekruttering av ansatte med minoritetsbakgrunn og økt mangfoldskompetanse. MiRA-Senteret ønsker derfor igjen å påpeke nødvendigheten i at det i kompetansekravene tas høyde for at en stor del av befolkningen har en dyp mistillit som kan vanskeliggjøre et samarbeid mellom minoritetsfamilier og barnevern. Vi mener derfor at det i forskrift om nasjonale retningslinjer til begge de to mastergradsutdanningene også er viktig at det synliggjøres hvordan kompetansekravene også inkluderer minoritetsperspektivet.

Les hele høringsuttalelsen her!