I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi overordnet forslaget til ny barnevernlov, men sett i lys av våre mangeårige erfaringer i et minoritets- og kvinneperspektiv påpeker vi særskilte punkter som omhandler et styrket barneperspektiv, økt vekt på forebygging og tidlig innsats, samt styrket rettsikkerhet for foreldre og barn.

Les hele høringsuttalelsen her!