I MiRA-Senterets høringsuttalelse støtter vi forslaget om en utvidelse av adgangen til å gi oppholdstillatelse, ved at et offer for menneskehandel som har avgitt forklaring for retten eller politiet i en straffesak kan gis oppholdstillatelse uavhengig av hva slags straffesak det er avgitt forklaring for. Vi er også positive til forslaget om instruksen til UDI om at personer som anses som ofre for menneskehandel og som har hatt eller fyller vilkårene for begrenset oppholdstillatelse etter utlf. §8-3 annet ledd unntas fra Dublin-prosedyren, slik at disse kan få sin asylsak realitetsbehandlet i Norge.

Les hele vårt høringsuttalelse her!