I MiRA-Senterets høringsuttalelse stiller vi oss positive til å lovfeste offentlige organers plikt til å benytte tolk. Vi er også positive til at offentlige organiser er pliktige til å benytte kvalifiserte tolker og at det opprettes et nasjonalt tolkeregister. MiRA-Senteret stiller seg imidlertid kritisk til at Kunnskapsdepartementet ikke får inn for en individuell rett til tolking slik FN’s rasediskrimineringskomite har anbefalt.

Les hele vår høringsuttalelse her!