I MiRA-Senterets høringsuttalelse uttrykker vi positivitet til en rekke av grepene regjeringen forslår for å styrke kvaliteten på introduksjonsprogrammene, som kompetansekrav til undervisere og et standardisert minstekrav til innhold. Dette er viktige grep som vil kunne bidra til å skape bedre forutsetninger for at deltakerne på programmet vil kunne delta i samfunnet og komme seg i jobb. Vi er imidlertid kritisk til forslaget om å heve kravet til ferdigheter i norsk muntlig fra nivå A2 til nivå B1 for å få rett til statsborgerskap. Dette vil kunne frata en betydelig andel av innbyggerne i Norge grunnleggende rettigheter permanent. Vi er også bekymret for at personvernet til utlendinger som deltar på introduksjonsprogram eller søker om statsborgerskap ikke er godt nok ivaretatt i regjeringens lovforslag.

Les hele vår høringsuttalelse her!