Justis- og beredskapsdepartementet kommer i høringsnotatet med forslag til flere endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Departementet foreslår blant annet en endring i utlendingsloven, slik at nemndmøter på permanent basis kan avholdes digitalt («fjernmøter») i Utlendingsnemnda (UNE). I tillegg foreslås det en ny bestemmelse i utlendingsforskriften om adgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i UNE, forklaringer som avgis i nemndsmøter eller under saksforberedende samtaler. Dette med hovedargumentasjon om å sikre viktige bevis i saker.

MiRA-Senteret er kritiske til deler av forslagene som departementet kommer med og mener ikke departementet har gjort gode nok bakgrunnsvurderinger, spesielt når det gjelder hensiktsmessighet og rettssikkerhet for den enkelte klager. Dette særskilt når det gjelder adgang til å avholde nemndmøter som fjernmøter i UNE. Vi er også bekymret for forslaget om å gi UNE tilgang til å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer.

Les hele høringsuttalelsen her!